Kontakt

Ing. Stanislav Klečka
Dědina 48
687 38   Nedakonice
(kde to je …)

e-mail

info@evidencevls.cz
skolkev@seznam.cz

telefon

737 914 222 (mobil)

Historie verzí

sestaveno 7. ledna 2020 12:08:30

Legenda

 • +přidáno
 • ~změna
 • !oprava
 • odebráno

v 2.0.7  ze dne: 6.1.2020

 •  ~1142 Průvodní list: třímístná čísla dodavatelů ("číslo jednotného registru") zobrazována jako čtyřmístná (tj. s předřazenou nulou)
 •  1143 Oddíly: zrušeno "Upozornění na možnou duplicitu karet" (při ukládání oddílu, na základě výskytu shodného čísla POP)
  důvod: Upozornění není účelné – opakování čísla POP na více kartách představuje běžný stav.
 •  +1151 rostlinolékařský pas na tištěných Průvodních liste podle EU 2016/2031 (pro Průvodní listy s datem vystavení po 14.12.2019)
 •  +1152 číselník dřevin: rozšíření pro účely RLP podle EU 2016/2031
  řešení: 1/ nový údaj RLP_SEMM (pro dřevinu je požadován pas na semenný materiál); údaj přednastaven pro: borovice (všechny druhy), douglaska tisolistá, kaštanovník jedlý), 2/ nový údaj RLP_CHZ (pro dřevinu je požadován pas pro chráněnou zónu pro daný škodlivý organismus); údaj přednastaven na hodnotu "ENDOPA" pro: dub (všechny druhy), kaštanovník jedlý
 •  ~1153 úprava pravidel sestavení údajů rostlinolékařského pasu, podle EU 2016/2031, EU 2019/2072
  řešení: 1/ Automatické vystavení pasu ke každé partii na PL pro sadebního materiál a pro části rostlin. 2/ Automatické vystavení pasu k partiím vybraných dřevin na PL pro semenný materiál (podle údaje číselníku dřevin RLP-SEMM). 3/ Vystavení pasu pro chráněnou zónu, vybraným dřevinám (podle údaje číselníku dřevin RLP-CHZ). 4/ Registrační číslo původního dodavatele (při nahrazení pasu) přebíráno pouze na pas pro chráněnou zónu.
 •  ~1154 nákupy SadM/CasR: úprava údajů o rostlinolékařských pasech
 •  +1155 nákupy SemM: rozšířeno o údaje rostlinolékařského pasu
 •  +1158 Souhrny: výpis přijatých rostlinolékařských pasů na SemM
 •  ~1160 formulář Hlášení PO: materiál v držení dodavatele prezentován v členění: SemM/SadM/CasR (dříve Zásoby/Rozpěstovaný materiál)
 •  ~1161 formulář Hlášení PO: záložky historických podkladových dat (Listy o původu, PL "vzor 2004") zobrazeny pouze volitelně
 •  +1163 Hlášení Pověřené osobě za rok 2019, v trvalém XML formátu
 •  ~1164 Průvodní list: k expedovaným partiím ukládán odkaz na záznam o inventuře/nákupu

v 2.0.6  ze dne: 5.2.2019

 •  !1131 Hlášení pověřené osobě: při "Kontrole původů" byla "zdrojová data" ukládána vždy (bez ohledu na zaškrtnutí ovladače "Uložit zdrojová data")
 •  +1132 Hlavní panel: dialog "O aplikaci" doplněn o informaci o 32/64 bitové verzi prostředí Access
 •  +1133 formulář Hlášení pověřené osobě: řazení Průvodních listů (v pořadí: rok, druh dokladu, středisko, pořadové číslo)
 •  !1134 Hlášení pověřené osobě: funkce "Produkční plochy z číselníku tabulí" vracela (místo očekávaného součtu výměr) počet tabulí
 •  +1135 Hlášení pověřené osobě: v hlášení lze uvést údaj Číslo licence
 •  +1137 Hlášení pověřené osobě za rok 2018 v XML, podle jednorázové šablony pro rok 2018
 •  1138 Hlášení pověřené osobě: zrušen mechanismus vypouštění nepovinných nevalidních údajů
 •  !1139 export HPO do PDF: poslední řádek na stránce nemusí být (v náhledu tisku, a v exportovaném PDF) zobrazen na výšku celý
 •  !1140 formulář Evidenční karty: nefunkční ovladač "Přejít na: kartu č."
 •  ~1141 pevné řazení pro záznamy formulářů Finanční doklady a Průvodní listy (Doklad o původu - více partií); záznamy řazeny v pořadí vystavení dokladu

v 2.0.5  ze dne: 7.1.2019

 •  +1124 Oddíly: nový volitelný údaj "Země vystavitele potvrzení o původu", jako doplnění údaje POP ES
 •  ~1127 do "identifikace oddílu" zahrnováno zahraniční číslo potvrzení o původu (případně země vystavení POP) (identifikací oddílu se rozumí řetězec popisující oddíly pro interní účely ve výběrových seznamech, sestavách, ve formuláři Seznam oddílů, a pod.)
 •  +1128 roční hlášení Pověřené osobě za rok 2018, v PDF
 •  +1129 kontrola původů oproti databázi ERMA, pro oddíly zahrnuté do hlášení pověřené osobě

v 2.0.4  ze dne: 10.1.2018

 •  !1122 hlášení pověřené osobě za rok 2017: v hlášení nejsou uvedena čísla potvrzení o původu pro partie importů (oddíly označené jako "Zahraniční")

v 2.0.3  ze dne: 8.1.2018

 •  +1102 Oddíly: nový údaj Účel použití (lesnický/jiné účely). Přebírán do vystavovaných Průvodních listů a do hlášení Pověřené osobě. Výchozí hodnotou, jakož i hodnotou přiřazenou všem stávajícím oddílům, je "lesnický".
 •  !1103 oprava: na tištěném Průvodním listu (na některých systémech) není zobrazena pátá partie
 •  ~1104 údaj "Převzal" v přehledech expedic (přidán do formuláře Vystavené doklady o původu, a do souhrnných dotazů pro expedice "Výpis" a "Výpis třídy")
 •  +1110 Převzít starší inventuru: Nová partie (kopírování údajů partie do nového záznamu za účelem rozdělení partie - při školkování na více tabulí, obalení části partie, atp.)
 •  +1111 Převzít starší inventuru: Odpis (přímý zápis odpisu pro vybranou partii, s přednastavením odepisovaného množství na rozdíl mezi bilancí a množství zapsaným v inventuře, a bez nutnosti opisovat detaily inventurní partie jako umístění a věkový vzorec)
 •  +1113 Evidenční karta: možnost zavřít Knihu školek (pro rychlejší procházení karet?)
 •  +1114 Souhrny: historická bilance sadebního materiálu (nastavení nově přidaného filtru "Konečné datum" stanoví maximální datum pro zahrnutí průběžných agend - expedic, nákupů, odpisů - do bilance)
 •  +1115 Údržba: nová funkce Příkaz SQL
 •  +1116 Hlášení pověřené osobě za rok 2017
 •  ~1117 změny údajů Hlášení pověřené osobě pro formát 2017: neuvádějí se procenta využití ploch, neuvádí se "charateristika ostatních ploch", neuvádí se datum vystavení PL; zrušeno bylo také množství údajů o původech partií. Současný rozsah údajů přibližně odpovídá rozsahu požadavanému zákonem a uváděnému do webových formulářů v aplikaci ERMA.
 •  ~1118 Hlášení pověřené osobě: Rok zrání a Rok odběru (pro rozpěstovaný materiál a zásoby) zrušeny coby údaje podkladových dat hlášení; nyní přebírány přímo ze záznamu oddílu (stejně jako ostatní údaje vztahující se k původu)
 •  !1119 číselník dřevin: pro dřevinu "javor klen" dodatečně nastaveno "podléhá soustavné rostlinolékařské kontrole"
 •  !1120 v oznámení o vložení NEPLATNÉHO licenčního klíče mohla být zobrazena irelevantní upozornění "Údaj Čjr XXXX není číselná hodnota?" a "Údaj Verze neodpovídá verzi aplikace."

v 2.0.2  ze dne: 6.1.2017

 •  ~1094 Oddíly: údaji Statut automaticky přidělována výchozí hodnota "ZAK" (= "nový" - podle zákona 149/2003)
 •  ~1095 Oddíly: obnovena funkce "Hledání v registru ERMA" (pro hledání na webu ERMA 2)
 •  ~1097 Souhrny: drobné úpravy sestavy "Plochy kultur - zjednodušená sestava"
 •  ~1098 Průvodní list: úprava rozvržení sestavy pro tisk delších věkových vzorců
 •  +1099 hlášení Pověřené osobě za rok 2016
 •  !1100 oprava: Při "Převodu dat z jiné databáze" mohlo docházet k chybě "V tabulce tblPrenosyUj_Plo bylo nalezeno 1113 starých záznamů, ...". V důsledku chyby nebyly v nástroji "Povolené přenosy" nabízeny přenosy pro semenné sady.

v 2.0.1  ze dne: 6.1.2016

 •  ~1085 změna formátu popisu oddílu pro seznamy - statut oddílu vypisován pouze pokud jiný než ZAK
 •  !1086 "type mismatch" při "Převzít starší inventuru" ve frm "Zápis inventury" (modul: Form_frmInvPrevzit, procedura: ObnovitDatumy)
 •  !1087 oprava: Při použití "Převzít starší inventuru" ve formuláři "Zápis inventury" (pokud od minulého použití funkce ke změně nastavení systému pro formát kalendářního data, nebo k přenosu aplikace na operační systém s jiným formátem kalendářního data) nastala chyba "Type mismatch". Při chybě zůstal nevyplněn informační údaj "Načteno z inventury:", případně bylo potřeba znovu vyplnit údaj "Uložit jako inventuru:".
 •  +1088 Převzít starší inventuru: nová funkce "Předvyplnit množství..." (předvyplní údaje "Množství" a "Výsadbyschopných" ve všech záznamech podle bilance sadebního materiálu)
 •  +1089 Převzít starší inventuru: nová funkce "Předvyplnit věk..." (předvyplní údaj "Věk", podle věku starší inventury, postaršený) (funkce dříve nabízena během načtení starší inventury)
 •  +1090 Souhrny: nová zjednodušená sestava "Plochy kultur"
 •  +1091 Hlášení Pověřené osobě za rok 2015
 •  ~1092 hlášení pověřené osobě: pro každý záznam hlášení o materiálu v držení dodavatele uvedeno v údaji Poznámka: "účel použití: lesnický"
 •  !1093 hlášení pověřené osobě: oprava chyby 'PUVOD: "NAI" není platná hodnota číselníku "původ"' vypisované do seznamu chybových stavů (původy jsou nyní uváděny ve vyžadovaných "starých" zkratkách (A/NA/N/I/NI))

v 2.0.0  ze dne: 8.1.2015

 •  +1081 Hlášení Pověřené osobě za rok 2014
 •  ~1082 údaj "Číslo jednotného registru" v "Hlášení" zpřístupněn k úpravám (lze sestavit hlášení za libovolnou firmu a ČJR)
 •  +1083 číselník kódů obcí s rozšířenou působností (pro číslo POP) doplněn o třímístné kódy poboček ÚHÚL

v 1.9.9  ze dne: 7.1.2014

 •  !1062 hlášení pověřené osobě: při exportu hlášení je pro partie Průvodního listu s původem Indigenní nebo Neindigenní generována do seznamu chybových stavů chyba: "Původ: '4' není platná hodnota číselníku 'původ'; nepovinný údaj, v hlášení nebude uvedeno" (pokud jde o původ Indigenní, případně "5" pro Neindigenní)
  řešení: chyba nepředstavovala překážku v odeslání hlášení (pouze u partií s původem "indigenní" nebo "neindigenní" nebyl údaj Původ - jako nepovinný - v hlášení uveden)
 •  ~1063 rozeznání dřeviny v čísle uznané jednotky i podle "opačného" číselníku zkratek dřevin (jde zejména o rozeznání dřeviny v "nové" uznané jednotce se "starou" zkratkou "LP")
 •  +1065 formulář Obvyklá obchodní jakost: volba normy pro přebírání parametrů standardu sadebního materiálu (obvyklá obchodní jakost). K dosud použité normě (vyhláška 24/2004, příloha 1) přidány normy "Standard LČR 2012" a "ČSN 48 2115 (XI/2012)".
 •  +1066 formulář Obvyklá obchodní jakost: přepínač "Třídy mimo normu" (nabídne k převzetí i třídy, které v dané normě nejsou pro skupinu dřevin a druh materiálu definovány)
 •  +1067 podpora pro symbol "v" ve věkových vzorcích (krytokořenný sadm pěstovaný technologií střihu vzduchem) (ČSN 48 2115 - XI/2012)
 •  !1069 List o původu (sestava): chybný odkaz na zákon - chybně "149/2004", opraveno na "149/2003" (záhlaví sestavy)
 •  ~1070 Hlášení PO: změna výchozích rozsahů kalendářního data pro načítání dokladů do hlášení (pro hlášení 2013 rozsah 1.12.2012-31.12.2013, pro další roky 1.1.-31.12.). Změna adresy webového formuláře pro odeslání hlášení (http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2/Hpo/ReportSend).
 •  ~1071 Třídy obvyklé obchodní jakosti: norma "ČSN 48 2115 (XI/2012)" přejmenována na "Vyhl. 29/2004 (2014)" a nastavena jako výchozí (novela vyhlášky přebírá údaje normy)
 •  +1072 Hlášení pověřené osobě za rok 2013 - export do XML formátu 2013.
 •  +1075 Průvodní list: číslo jednotného registru odběratele (na tištěném dokladu) (novela vyhlášky)
 •  ~1076 změna označení položek údaje "Původ": Původně "A-autochtonní, NA-neautochtonní z oblasti:, I-indigenní, NI-neindigenní z oblasti, N-neznámý". Nyní "A-autochtonní, NAI-neautochtonní indigenní, NAN-neautochtonní neindigenní z oblasti provenience:, N-neznámý". Údaje převedeny podle klíče: A=A, NA=NAN, I=NAI, NI=NAN, N=N. (novela vyhlášky)
 •  ~1079 změna označení položek údaje Typ zdroje: "rodičovský strom" (RS) přejmenován na "rodič rodiny" (RR); typ zdroje "klon" (KL) přejmenován na "ortet, klon" (KL) (novela vyhlášky)
 •  ~1080 Rostlinolékařské pasy: změna označení odpovědné úřední organizace; původně "Státní rostlinolékařská správa", nyní "ÚKZÚZ" (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). (vyhláška 215/2008, §15, ve znění 442/2013, s platností 1.1.2014)

v 1.9.8  ze dne: 26.11.2012

 •  !1029 Dodací listy (formulář i sestava): cena "včetně DPH", pokud desetinná část vychází přesně na 0,5 Kč, je na celé koruny zaokrouhlena na sudou číslici (1,50 => 2,00; 2,50 => 2,00). Upraveno na zaokrouhlení nahoru (1,50 => 2,00; 2,50 => 3,00)
 •  +1030 upozornění na "režim demoverze". Pokud je databáze v režimu demoverze (není aktivována licenčním klíčem), je po dokončení převodu dat z jiné databáze, a před každým vystavením nového dokladu, zobrazena zpráva "upozornění na režim demoverze"
 •  +1032 TiskStitku (verze 3.1.3): název firmy je při tisku štítků z EVLS přebírán z databáze EVLS (není nutné nastavit jej znovu po každé aktualizaci)
 •  +1033 TiskStitku: klávesou F1 lze otevřít nápovědu (= nápovědu EVLS na straně Tisk štítků)
 •  +1035 TiskStitku: možnost dočasné změny formátu samolepících štítků při tisku (načtením definičního souboru štítků) (tlačítko "Načíst" u pole "Formát" štítků)
 •  ~1036 TiskStitku: změna/oprava výchozích konfiguračních souborů (výchozí nastavení aplikace a přiložené definiční soubory samolepících štítků). Obsah tištěných polí sjednocen na &u / &d / &f / &k (uznaná jednotka / název dřeviny / firma / kód LČR)
 •  ~1039 Evidenční karta, Kniha školek: změna pořadí údajů Knihy školek na Datum|Agenda|Místo|Plocha|... (původně Datum|Místo|Plocha|Agenda|...)
 •  +1045 Oddíly: kopírování oddílů. Nové tlačítko "Nový" nabídne založení nové karty oddílu kopírováním údajů o původu vybraného oddílu
 •  ~1049 agenda Chemie ve formuláři a sestavě Evidenční karta: změna zobrazovaných údajů. Původní údaj "Množství (kg/ha l/ha)" (zobrazující hodnotu "Dávka" evidence používání přípravků do roku 2009) nahrazen údajem "Dávkování" (včetně technických jednotek) vypočítávaném jako podíl evidovaných údajů Rozsah a Množství. Důvod: původní údaj "Dávka" není od roku 2010 součástí evidence používání přípravků na ochranu rostlin. Dále přidán zobrazovaný údaj "Účel".
 •  +1050 Seznam oddílů: nový režim zobrazení "Materiál". Přehled evidovaných partií reprodukčního materiálu všech druhů - tedy sadební materiál (inventura + nakoupený SadM) + semenný materiál (sklad osiva + síje) + části rostlin (nákupy CasR) + všechny dosud aktivní (nearchivované) oddíly bez vlastní partie
 •  ~1051 Seznam oddílů: změna uspořádání formuláře. Sloupec Karta na první pozici (původně poslední). Výchozím řazením je Karta (původně Dřevina). Dále zvětšena šířka formuláře. Dále v režimech zobrazení "Inventura" a "Materiál" nový zobrazený údaj "Potvrzení o původu" (PoP).
 •  ~1053 Oddíly: změna uspořádání formuláře. Číslo karty přesunuto z pravého horního rohu na horní okraj (zůstane viditelné i když je část formuláře překryta formulářem Seznam oddílů)
 •  !1054 Souhrny: pokud dotaz otevíraný z formuláře Souhrny obsahuje 0 záznamů, prostředí Access přestane reagovat a je nutné jej ukončit (pouze Access 2003)
 •  +1055 otevření oddílu k vybranému záznamu dotazu. Nové tlačítko "->Oddíl", na aplikačním panelu nástrojů, otevře oddíl, který se vztahuje k záznamu dotazu, ve formuláři Oddíly
 •  +1058 Knihy školek (Evidenční karta): otevření vybraného záznamu k úpravám. Tlačítko "Upravit záznam" otevře potřebnou agendu Evidenční karty nebo formuláře Oddíly a nalistuje v ní záznam, nebo otevře formulář dokladu o původu
 •  +1060 roční hlášení pověřené osobě za rok 2012

v 1.9.7  ze dne: 16.3.2012

 •  !993 Průvodní listy: převzetí odběratele funkcí "Nový jako" neproběhne, pokud zároveň není převzata alespoň jedna z partií (chyba verze 1.9.5)
  řešení: náhradní řešení: kopii adresy odběratele lze do nového dokladu vložit z adresáře: vložením znaku podtržítko ("_") do pole "Převzít z adresáře" a stisknutím Enter
 •  +995 podpora pro 64 bitovou verzi Access 2010
 •  !997 Evidenční karta: v Knize školek nejsou zobrazeny prodeje semenného materiálu (a částí rostlin) (chyba verze 1.9.5)
  řešení: dokud nejsou prodeje semenného materiálu zahrnuty v Knize školek, nejlepší přehled o pohybech semenného materiálu podává sestava "Informace o uznané jednotce a oddílu" (dostupná tlačítkem "Tisk ..." z formuláře Oddíly)
 •  ~998 formuláře Oddíly, Evidenční karty: výraznější označení archivovaných oddílů
 •  ~999 změna označení rostlinolékařských pasů - z "ES - rostlinolékařský pas" na "EU - rostlinolékařský pas" (novela 382/2011 k vyhlášce 215/2008)
 •  ~1002 "Bilance inventura x expedice" přejmenována na "Bilance sadebního materiálu"
 •  +1003 bilance sadebního materiálu (původně bilance inventura x expedice) vyčíslena i pro celkové množství (původně pouze pro výsadbyschopných). Projeví se v souhrnu Bilance sadebního materiálu, ve výběrovém seznamu údaje "Věk" dokladů o původu…
 •  +1004 bilance sadebního materiálu v seznamu disponibilních partií (nabídka "Přidat oddíl podle partie" na dokladech o původu). Jde o bilanci za oddíl (bilanci za partii nelze vyčíslit); proto může být součástí údaje bilance upozornění, že se vztahuje k více než jedné partii
 •  +1005 formulář Převzít starší inventuru: hodnoty bilance nabízeny k převzetí jako stav nové inventury
 •  ~1008 formulář Převzít starší inventuru: záznamy zápisníku s nulovým (nebo záporným) množstvím nejsou ukládány jako inventurní záznam
 •  +1009 formulář Převzít starší inventuru: upozornění na neuložené záznamy zápisníku při zavření formuláře
 •  +1013 Uznané jednotky s vlastními povolenými přenosy - nová pomocná agenda. Povolené přenosy podle uznávacího protokolu uznané jednotky (pro semenné sady, rodičovské stromy, klony a směsi klonů). Agenda je předvyplněny pro uznané jednotky semenných sadů LČR, tak informace o jejich povolených přenosech publikuje Semenářský závod. Pokud má být používána funkce "Povolené přenosy" je nutné další uznané jednotky, vyskytující se ve vlasním sortimentu, a jejich povolené přenosy, doplnit podle vlastní dokumentace.
 •  +1014 formulář Oddíly - nový nepovinný údaj Přenosy. Přiřazení uznané jednotky s vlastními povolenými přenosy (pro oddíly typu zdroje semenný sad, rodičovský strom, klon, směs klonů)
 •  +1018 Povolené přenosy - vyhledání partií (vlastního disponibilního materiálu) použitelných pro přenos do zadané PLO/LVS . Výpis povolených přenosů pro partii
 •  ~1019 "rozpis použití" ("Evidence o původu RM použitého k obnově lesa a zalesňování") nyní označen jako "rozpis zalesnění"
 •  ~1020 rozpis zalesnění ("Evidence o původu RM použitého k obnově lesa a zalesňování" podle vyhl. 139/2004) pro více (3) partií na stránku (původně jedna partie na stránku)
 •  ~1025 evidenční číslo uznané jednotky přesunuto před číslo potvrzení o původu v "identifikaci oddílu" (formulář Seznam oddílů, výběrové seznamy "Přejít na oddíl ...")
 •  ~1026 formulář Seznam oddílů: mírně širší
 •  !1028 Průvodní listy (vzor 2010): výběrový seznam pro "Převzal" (historie uvedených hodnot) obsahuje pouze údaje Listů o původu a "starých" Průvodních listů (vzor 2004)

v 1.9.6  ze dne: 30.11.2011

 •  +975 zkušební databáze odlišena od pracovní databáze výraznou informační oblastí na Hlavním panelu (původně pouze dialogové okno při spuštění)
 •  !977 při použití tlačítka "Stornovat ..." na finančních dokladech je nabídnuta úprava údaje Poznámka, i když akce storna není potvrzena (při ověřovacím dotazu stisknuto tlačítko "Ne") (chyba verze 1.9.1)
 •  +978 hledání v registru ERMA podporuje hledání podle pořadového čísla uznané jednotky
 •  +979 Seznam oddílů (navigační formulář) lze použít i k nastavení oddílu pro "Hledání v registru ERMA"
 •  !990 chyba načítání dat z verze nižší než 1.6.6 (13.12.2006) (chyba verze 1.8.4)
 •  !991 chyba načítání tabulky tblOdpisySemM z verze nižší než 1.8.0 (1.12.2007) (chyba verze 1.8.9)
  řešení: na výzvu "Zadejte hodnotu parametru: Karta_cislo" zadejte hodnotu 2000
 •  +992 hlášení dodavatele pověřené osobě za rok 2011

v 1.9.5  ze dne: 24.10.2010

 •  ~890 v číselníku Obaly zrušeny údaje "Atest" a "Datum atestu", nahrazeny údajem "Poznámka"
 •  !892 aplikaci nelze spustit na Access 2007 (pokud není instalován ServicePack1). Nelze opravit, jde o vlastnost systému
  příznak: chybové hlášení "Nelze rozpoznat formát databáze. ...", a dále "Projekt aplikace VBA v databázi je poškozen."
  řešení: (1) instalovat SevicePack1 pro Access 2007 (případně pouze hotfix: http://support.microsoft.com/kb/943249), nebo (2) instalovat aplikaci v modifikaci pro Access 2003 (místo pro Access 2007)
 •  !895 tlačítko "Export ..." aplikačního panelu nástrojů není funkční v prostředí Access 2007 a vyšším. Není opraveno, jde o vlastnost prostředí
  řešení: (pro Access 2007 a vyšší): v Access (plná verze) je export dostupný systémovými nabídkami na pásu karet. V Access Runtime je řešením kopírování záznamů do aplikace Excel a využití jeho možností exportu
 •  !898 při přidání expedované partie na Průvodní list, pokud je partií tuzemský oddíl s neuvedeným údajem PLO, nastane chyba: "Syntaktická chyba (chybí operátor) v dotazovém výrazu [Cislo]=." . Partie je přidána, ale část údajů partie (Oblast provenience, Typ zdroje, Množeno vegetativně, Rok zrání, Označení klonu nebo směsi klonů, Původ) zůstane nevyplněna (chyba verze 1.9.1)
  řešení: odemknout údaje partie (tlačítko s modrým zámkem u pravého horního rohu tabulky Expedované partie) a ručně vyplnit chybějící hodnoty. Jiná možnost: Pokud je údaj PLO pro oddíl neuveden nedopatřením, vyplňte jej (ve formuláři Oddíly), potom odstraňte nekompletní partii z dokladu a přidejte ji znovu
 •  !900 instalační průvodce neumožní při "uživatelské" instalaci, při volbě "jiné umístění ..." výběr cílové složky (chyba verze 1.8.4)
 •  !903 zrušeno doplňování stáří semenáčků z náletu (při přeformátování věkového vzorce bylo "p" opraveno na "p0") (stáří semenáčků z náletu nemusí být přesně určeno a nemusí být uváděno) (chyba verze 1.9.1)
 •  ~905 funkce pomocný výpočet (např. pro Množství v inventurách), původně otevíraný klávesou Enter, nyní zkratkou Shift+Enter
 •  !908 pro zahraniční oddíly není na Průvodním listu v údajích partie vyplněno číslo potvrzení o původu (chyba verze 1.9.4)
  řešení: odemknout údaje partie (tlačítko s modrým zámkem u pravého horního rohu tabulky Expedované partie) a ručně vyplnit údaj "POP (obec/pořadí/rok)"
 •  ~909 kontrola vyplnění údaje Partie na Průvodních listech pro expedované třídy a pro rostlinolékařské pasy (nevyplněná Partie je ošetřena popisnou zprávou místo původního systémového hlášení "Db stroj MS Jet nemůže v tabulce tblExpPartie najít záznam s poli ExpPartieId odpovídajícími klíči.")
 •  !915 identifikace oddílu v souhrnných sestavách může být vytisknuta neúplná (není viditelný konec čísla uznané jednotky)
 •  +917 nová funkce "Převzít starší inventuru" - zápis inventury (sadebního materiálu) převzetím údajů starší inventury
 •  ~918 revidován formulář Zápis inventury - původně zápis po jednotlivých tabulích; nyní celá inventura jednomu datu jako jediná tabulka
 •  +922 zaveden údaj Obal v agendách Inventury, Nákupy sadebního materiálu, Odpisy, Přesuny. Obal uvedený v nákupech a inventurách je přebírán do expedice
 •  +924 v číselníku Obaly zaveden údaj Zkratka (povinný údaj, max. 7 znaků). Zkratka druhu obalu je použita v provozní evidenci místo názvu obalu. Při převodu dat ze starších verzí aplikace je známým druhům obalů zkratka přidělena, ostatním generována podle názvu
 •  +927 z formuláře Průvodního listu lze přímo vystavit List o původu (a naopak)
 •  !930 při otevření Výpisu (tlačítkem Výpis ve formulářích Oddíly, Evidenční karty, Souhrny) je zobrazena výzva "Zadat hodnotu parametru: qryUzivatelskyDotaz01.vymera" (pouze v prostředí Access 2007 a 2010). Bez dalšího dopadu
 •  +931 aplikační panel nástrojů rozšířen o základní nástroje řazení (pro zpřístupnění řazení dotazů v prostředí Runtime): Seřadit vzestupně, Seřadit sestupně, Rozšířený filtr či řazení, Použít filtr, Zrušit filtr či řazení
 •  +932 funkce "Nový jako" pro Průvodní listy - vystavení nového dokladu o původu s možností převzetí odběratele a/nebo expedovaných partií ze stávajícího dokladu
 •  ~933 sestava Sklad osiva: oddíly s nulovým skladem (spotřebované osivo) do sestavy zahrnuty pouze volitelně (nabídka při otevření sestavy)
 •  +934 výpisy údajů sestav Sklad osiva, Bilance inventury x expedice (formulář Souhrny)
 •  +935 výpis Expedice sadebního materiálu podle tříd (formulář Souhrny)
 •  ~936 změna rozvržení formuláře Evidenční karty: Kniha školek (chronologický výpis všech agend) jako hlavní obsah. Formuláře pro zápis agend a Rozpis ploch ve výchozím zobrazení skryty. Pomocná sada agend zrušena (nahrazena Knihou školek). Ovládací prvky včetně nastavení referenční inventury přesunuty do záhlaví formuláře
 •  ~938 změna pořadí údajů v agendách Evidenční karty. Údaj "Věk" přesunut až za údaje o místě (Školka, Tabule, Plocha bm, Plocha ary)
 •  +943 hodnota údaje Výsadbyschopných je předvyplněna na hodnotu údaje Množství (při vyplnění Množství); v agendách Inventury, Odpisy, Vyzvedávání, Zápis inventury, Převzít starší inventuru. Funkci lze zakázat v Nastavení
 •  !951 tisk prázdného dokladu Průvodní list, pokud je volán z Hlavního panelu (nikoliv z formuláře dokladu), způsobí chybu "Aplikace Evidence v lesních školkách nemůže najít formulář frmDodList použitý ve výrazu makra nebo kódu jazyka Visual Basic." (tisk zůstane funkční) (chyba verze 1.9.4)
 •  !952 v Access 2010 nelze v Souhrnech vymazat filtr (datum inventury nebo rok) a to ani tlačítkem pro mazání filtru ani ručně (chyba verze 1.4.1)
 •  ~953 údaj Lokalizace pro další agendy Evidenčních karet: Síje, Školkování/obalování, Podřezávání, Vyzvedávání
 •  +961 předběžné vyplnění údajů odběratele v Průvodním listu (pokud je přidávána expedovaná partie před vyplněním údajů odběratele)
 •  ~964 výběrový seznam "oddíl podle partie" na dokladech o původu: Pro nakoupené partie uvedeno číslo dokladu (ve sloupci Místo, původně text "nákup").
 •  ~965 výběrový seznam "oddíl podle partie" na dokladech o původu: Uveden i počet výsadbyschopných (kromě celkového množství, pouze pokud se liší od množství).
 •  ~967 finanční doklady: pokud není požadováno vyčíslení DPH, je celková cena označena jako "Cena celkem" (původně vždy "Cena celkem bez DPH")

v 1.9.4  ze dne: 14.2.2011

 •  !860 Doklad o původu - více partií: při vystavení nového dokladu je zobrazováno chybové hlášení "Neznámý druh dokladu: NULL. ... Jako druh materiálu bude nastaven sadební materiál." Bez dalšího dopadu na funkčnost. (chyba verze 1.9.3)
 •  !861 hlášení pověřené osobě: sestavené hlášení není validní, pokud není vyplněn údaj "Doplňující údaje". Zpráva parseru: " porušuje omezení minLength pro 1. Atribut DOPLNUJICI_UDAJE s hodnotou se nepodařilo analyzovat." (chyba verze 1.9.3)
  řešení: vyplnit (jakkoliv) údaj "Doplňující údaje" (formulář Hlášení, záložka "Plochy a údaje dodavatele")
 •  +862 Doklad o původu - více partií: pro zahraniční původy nabídnuto načtení údaje "Bližší specifikace" (do údaje "Doplňující údaje")
 •  !864 Doklad o původu - více partií, chyba funkce tlačítka "Prázdná třída". Při použití tlačítka nastane chyba "Databázový stroj Microsoft Jet nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz . ...". Nová prázdná třída je vytvořena, ale není zobrazena ve formuláři (až do obnovení zdroje záznamů). (chyba verze 1.9.3)
  řešení: zobrazení lze obnovit zavřením a novým otevřením formuláře, nebo přechodem na jiný doklad a zpět, nebo postupem: vyberte některý ze záznamů tabulky "Expedované třídy" (klepněte na volič záznamů), a stiskněte klávesu F9
 •  +865 tisk Průvodních listů (vzor 2010) pro semenný materiál a pro části rostlin
 •  +867 tisk Průvodních štítků pro semenný materiál a pro části rostlin
 •  ~868 při instalaci nadále není na Ploše vytvářen zástupce pro nápovědu (ve výchozím nastavení). Vytvoření zástupce pro nápovědu zůstává jako volitelná úloha v uživatelské instalaci
 •  ~872 Doklad o původu - více partií: číslo potvrzení o původu nyní uloženo jako jeden údaj, tak aby bylo možné uvést i číslo POP jiné země ES (původně uloženo jako 3 údaje - ORP/pořadí/rok)
 •  +873 Doklad o původu - více partií: načítáno číslo potvrzení o původu ES (pro zahraniční oddíly původem z ES)
 •  +874 číslo potvrzení o původu (české) zobrazováno a načítáno do dokladů o původu se zkratkou země (CZ/.../.../...)
 •  !875 formulář "Hlášení PO - seznam": do údaje "Počet záznamů Expedice" nebyly započteny Průvodní listy vzor 2010 (chyba verze 1.9.3)
 •  ~876 formulář "Hlášení PO - seznam": při vytvoření nového hlášení lze zadat rok; počátkem roku (do konce srpna) je jako výchozí hodnota nabízen minulý rok (původně automaticky nastaven aktuální kalendářní rok)
 •  +877 nové doklady Expediční doklad a Interní expediční doklad pro semenný materiál a pro části rostlin - obdoba stávajících dokladů ED a IED pro sadební materiál
 •  +879 navigace podle inventurních partií: formulář "Seznam oddílů" lze přepnout ze stávajícího režimu zobrazení seznamu oddílů do zobrazení seznamu inventurních partií
 •  ~884 formulář Zápis inventury: doplněn chybějící údaj Lokalizace
 •  !886 přímé hledání uznané jednotky nebo potvrzení o původu na webu ERMA není funkční - pokud je na webu před použitím funkce vybrána záložka FILTR (chyba verze 1.9.2)
  řešení: přejít na webu na záložku SEZNAM
 •  !887 v seznamu nabízených inventur v dialogu pro nastavení referenční inventury mohly chybět poslední inventury (chyba verze 1.4.1)
  řešení: datum je možno zadat bez ohledu na zobrazený seznam

v 1.9.3  ze dne: 5.12.2010

 •  !846 načtení souboru licenčního klíče skončí chybou ("... Definice DTD je zakázána.") (pro MSXML 6.0) (chyba verze 1.9.2)
  řešení: aktivaci provést vložením textového licenčního klíče nebo vložením jednotlivých licenčních údajů
 •  !848 formulář "Doklad o původu - více partií": funkce uložení adresy z dokladu do adresáře není dostupná (tlačítko "Uložit do adresáře" je bez odezvy) (chyba verze 1.9.2)
 •  +850 Hlášení Pověřené osobě: u dokladů zařazených do hlášení zobrazen údaj "Storno"
 •  +851 Hlášení Pověřené osobě: přímé otevírání dokladů zařazených do hlášení
 •  +852 Průvodní listy (vzor 2010) pro semenný materiál a pro části rostlin (prozatím bez možnosti tisku)
 •  +854 hlášení pověřené osobě za rok 2010

v 1.9.2  ze dne: 22.11.2010

 •  !769 sestava Průvodní list (vzor 2010): hodnota "Neznámý" údaje "Původu" tisknuta nesprávně jako "NZ" (správně "N") (chyba verze 1.9.1)
 •  !770 sestava Průvodní list (vzor 2010): nesprávné zobrazení loga (logo se velikostí nepřizpůsobí zobrazovacímu prostoru, může být zobrazena pouze jeho část) (chyba verze 1.9.1)
  řešení: upgrade na verzi 1.9.1, nebo úprava velikosti vkládaného obrázku loga
 •  !771 Doklad o původu - více partií: při vložení expedované partie nedojde k aktualizaci výběrového seznamu údaje "Pro expedovanou partii" v tabulce tříd. Pro ruční zápis třídy je nutno výběrový seznam aktualizovat ručně (klávesou F9) (Access 2003, 2007) (chyba verze 1.9.1)
  řešení: výběrový seznam lze obnovit ručně - výběrem údaje a stiskem klávesy F9
 •  !774 Vystavené doklady o původu: nelze odstranit doklady druhů PL (vzor 2010), ED, EDI (chyba verze 1.8.0)
  řešení: doklady je možné odstranit přímo ve formuláři "Doklad o původu pro více partií" (tlačítko "Odstranit ..."
 •  ~776 změna zkratek druhu dokladu: původní zkratky (PL, PLS, PLC) použity nyní pouze pro nové Průvodní listy (vzor 2010); staré Průvodní listy (vzor 2004) odlišeny zkratkami PL4 (sadební materiál), PS4 (semenný materiál) a PC4 (části rostlin)
 •  !777 formulář Vystavené doklady o původu: nebyly zobrazeny Průvodní listy (vzor 2010) s nulovým počtem partií (chyba verze 1.9.1)
 •  !778 Doklad o původu - více partií: při odstranění expedované partie zobrazeno chybové hlášení "Program EVLŠ nenalezl pole Rlp použité ve výrazu." (bez dopadu na funkčnost) (chyba verze 1.9.1)
 •  +779 Doklad o původu - více partií: nové tlačítko "Prázdná třída", pro snadnější zápis tříd mimo obvyklou obchodní jakost. Vloží pro vybranou partii do seznamu expedovaných tříd prázný řádek (bez vyplnění parametrů třídy). Původní tlačítko "Parametry tříd" přejmenováno na "Třídy OOJ"
 •  !780 Doklad o původu - více partií: při odstranění expedované partie zůstávají zobrazeny řádky odstraněných záznamů expedovaných tříd a rostlinolékařských pasů (v údajích zobrazen nápis "#odstraněno") (chyba verze 1.9.1)
  řešení: pouze kosmetická vada
 •  ~782 sestava Průvodní list (vzor 2010): drobné úpravy formátu (mírně rozšířen sloupec "Kategorie", rozšířen sloupec "Oblast provenience", zúžen sloupec "Původ")
 •  ~783 Evidenční karta, agenda Inventury: výsledky pomocných výpočtů pro údaje Množství a Výsadbyschopných zaokrouhlovány na 3 platné číslice
 •  !784 formulář Oddíly: pro údaj Původ (A/NA/I/NI/N) není zobrazen popisný text, pouze číselný kód (projeví se pouze v Access 2007) (chyba verze 1.4.0)
 •  ~785 Kód LČR: při sestavování kódu pro věkový vzorec s více než jedním školkováním nebo podřezáním je zobrazen dotaz na typ materiálu (sazenice / poloodrostek) (dříve automaticky přidělován kód 3 - poloodrostek)
 •  +786 sestava Průvodní list (vzor 2010): nový "informační řádek dodavatele" (ve spodním okraji rámečku "Doplňující údaje dodavatele"). Tisknut je text nastavený jako "Zápatí expedičních dokladů". Tučná kurziva.
 •  !787 Doklad o původu - více partií: v "prázdném" dokladu (PL vzor 2010, ED, IED) některé kolonky nejsou prázdné (sloupce Potvrzení o původu, Označení klonu nebo směsi klonů, Množeno vegatativně, Číslo pasu) (chyba verze 1.9.1)
 •  ~788 sestava Průvodní list vzor 2010: formát pořadového čísla vždy 0000 00000 (středisko 4 znaky, vlastní pořadové číslo 5 znaků) (striktně podle požadavků vyhlášky)
 •  ~789 Doklad o původu - více partií: nabídka tisku rozšířena o rozpisu použití sadebního materiálu (vyhl 139/2004) (pro vybranou expedovanou partii)
 •  !791 dřevina třešeň ptačí (Cerasus avium L. (Moench)) nebyla označena jako "RLP" (vystavovat rostlinolékařské pasy) (chyba verze 1.4.0)
 •  +792 nová volba nastavení "Nikdy nevystavovat rostlinolékařské pasy"
 •  !793 sestava Průvodní štítky (vzor 2010): pořadí štítků (a jejich pořadová čísla) nemusí odpovídat Průvodnímu listu (!) (chyba verze 1.9.1)
 •  ~794 sestavy Průvodní list (vzor 2010), Průvodní štítky (vzor 2010): záznamy na dokladu seřazeny podle čísel partií ve formuláři
 •  !795 formulář Oddíly, nákupy semenného materiálu: zobrazená hodnota "hmotnost tisíce semen" zaokrouhlena na celé gramy. Zaokrouhlování zrušeno. (chyba verze 1.4.1)
 •  !797 Finanční doklady: první pokus o převzetí partie z dokladu o původu se nezdaří; místo převzetí partie je zobrazeno hlášení "Vyberte doklad." (chyba verze 1.8.9)
 •  +804 načítání dokladů vystavených v jiném PC (v kopii pracovnídatabáze) (Údržba -> "Načíst doklady?")
 •  !818 Evidence používání přípravků na ochranu rostlin: u seznamu ošetřených oddílů není zobrazena stručné informace o použití přípravku (chyba verze 1.8.9)
 •  !820 Evidence používání přípravků na ochranu rostlin: při odstranění záznamu (pokud šlo o poslední záznam na tabuli) není správně aktualizován seznam ošetřených oddílů
 •  ~821 Evidence používání přípravků na ochranu rostlin: přebírání ošetřených oddílů z rozpisu ploch zpřístupněno i během zápisu nového záznamu
 •  +831 Evidence používání přípravků na ochranu rostlin podle požadavkůvyhlášek 371/2006 a 146/2009
 •  +832 hledání uznaných jednotek a čísel potvrzení o původu z aplikace v registru ERMA
 •  ~837 zrychleno sestavení souhrnu "Plochy"
 •  ~838 souhrn "Plochy" rozčleněn podle druhu tabule
 •  +840 podpora pro Access 2010
 •  ~841 dostupnost komponenty MSXML nadále není přímo vyžadována k chodu aplikace. Dostupnost komponenty MSXML je potřebná pouze při provádění úloh s XML dokumenty (sestavení hlášení PO, načtení souboru klíče). Podpora verzí komponenty MSXML rozšířena z MSXML 4.0 SP2 na MSXML 6.0 (nativní součástí Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7).

v 1.9.1  ze dne: 14.3.2010

 •  ~723 název finančního dokladu na hotovost rozšířen z "Prodejní poukázka - daňový doklad" na "Prodejní poukázka za hotové - daňový doklad"
 •  ~724 finanční doklady: údaj "Cena celkem včetně DPH" zaokrouhlován na celé koruny
 •  ~726 číselník obcí s rozšířenou působností rozšířen o záznam: 9999 - Ministerstvo zemědělství ČR
 •  +727 Souhrny: volba "Povolit úpravy" pro Uživatelské dotazy
 •  ~734 hlášení pověřené osobě: chyba validity hlášení způsobená zkratkou dřeviny mimo číselník dřevin nyní vypisována v seznamu chybových stavů
 •  ~735 hlášení pověřené osobě: výchozí hodnoty údajů rozsahu kalendářního data "Vystaveno" pro zahrnutí expedičních dokladů do hlášení jsou nastavovány pro hlášení za běžný rok až od 1. září (původně už od 1.ledna)
 •  ~737 expediční doklady: adresář odběratelů se otevírá na odběrateli uvedeném na dokladu (podle obchodního jména)
 •  !739 semenáčky s věkovým vzorcem "x+0" rozeznávány chybně jako sazenice; v expedičních dokladech nabízeny k předvyplnění kvalitativní třídy sazenic (chyba verze 1.8.9)
 •  +740 nové značky rozeznávané ve věkovém vzorci: p - přirozené zmlazení, z - zakořeňování (vyhl. 440/2010)
 •  ~743 změna terminologie: termín "expediční doklady" nahrazen označením "doklady o původu". V aplikaci jsou tak nyní vystavovány "doklady o původu" (List o původu, Průvodní list, Expediční doklad, Interní expediční doklad) a "finanční doklady" (Dodací list, Prodejní poukázka za hotové - daňový doklad)
 •  ~747 nabídka sazenic ("pro LČR"): zrušeno omezení na věk, do nabídky jsou zahrnuty i jednoleté rostliny
 •  +748 (účetní)stornování dokladů(dokladů o původu a finančních dokladů)
 •  !749 ukládání odběratele do adresáře: jako označení odběratele nabízeno vždy obchodní jméno, co u fyzických osob působilo potíže při vyhledávání (byli řazeni pod křestním jménem). Nyní jako označení pro fyzické osoby nabízeno příjmení + křestní jméno (případně doplněné o obchodní jméno, pokud je odlišné od jména fyzické osoby) (chyba verze 1.4.0)
 •  +750 zápis údajů odběratele: u fyzických osob obchodní jméno přebíráno z údajů jména fyzické osoby (při vstupu do údaje OJ)
 •  +752 prodejné partie- oddíly je možné označovat (rušit označení) jako "Prodejné" (formulář Oddíl => rámeček Karta => zaškrtávací políčko Prodejné). Neprodejné oddíly nejsou nabízeny v seznamech oddílů (partií) k expedici
 •  +753 finanční doklady: zaveden nový druh dokladu "Dodací list - vnitrofakturace"
 •  +755 Evidenční karta: v agendě Inventury nový údaj "Lokalizace" (umístění partie na tabuli - číslo/a záhonu/ů, případně pořadové číslo partie na tabuli, počet záhonů ...). Nepovinný údaj
 •  ~760 plán rizikových rostlin (žádost o soustavnou rostlinolékařskou kontrolu) - zrušeno původní omezení na výsadbyschopné inventurní partie (počet výsadbychopných > 0); "žádost o srlk" je tak nyní tvořena seznamem inventurních partií pro zadané datum inventury pro dřeviny označené v číselníku dřevin jako "RLP"
 •  +762 Průvodní listy pro sadební materiál vzor 2010(zatím bez PL pro semenný materiál a části rostlin), zavedeno jako nový druh dokladu ve formuláři "Doklad o původu pro více partií" (původně Expediční doklady)
 •  +763 "Doklad o původu pro více partií" (PL, ED, EDI): rostlinolékařské pasy jako samostatná agenda (RLP lze zapisovat pro jednotlivé expedované partie)
 •  !767 ve Windows 7 nefunkční modifikace aplikace pro Access 2007 (použitelná je modifikace pro Access 2003) (chyba verze 1.8.7)
 •  +768 finanční doklady: výpis položek finančních dokladů za zvolený měsíc - tlačítko Výpis na formuláři dokladu

v 1.9.0  ze dne: 8.12.2009

 •  !714 souhrn "Sklad osiva":skladová zásoba semenné suroviny nadhodnocena o dvojnásobek luštěného množství(!) (chyba verze 1.8.9)
 •  !715 agenda "Odpisy SemM": při uložení záznamu chybové hlášení "Program Evidence v lesních školkách nenalezl pole Vysadbyschopnych použité ve výrazu.", bez dopadu na funkčnost (chyba verze 1.8.9)
 •  !716 agendy Odpisy SemM, Odpisy SadM: nabídka výběrového seznamu pro údaj "Tabule" neodpovídá roku a školce uvedené v záznamu (chyba verze 1.8.2)
 •  !717 formulář Oddíly: přehled "Sklad osiva" není upraven s ohledem na změnu struktury databáze ve verzi 1.8.9. Zobrazen (a zahrnut do zobrazovaného výpočtu skladu osiva) je již nepoužitý údaj "Odpis osiva", a neopak není zahrnuta nově zavedená agenda "Odpisy SemM". Dtto pro zkrácený výpis skladu osiva na agendě "Síje" (Evidenční karta) (chyba verze 1.8.9)
 •  ~718 formulář Oddíly: přehled "Sklad osiva" uveden do formy odpovídající souhrnu "Sklad osiva" (pořízení, luštění, prodej, síje a odpis, v členění podle druhu semenného materiálu - semenná surovina, osivo)
 •  ~719 formulář Evidenční karta: zkrácený přehled Sklad osiva v agendě Síje zkrácen na údaje "Semenná surovina skladem" a "Osivo skladem". Přidáno tlačítko "Aktualizovat" pro obnovu hodnot souhrnu při změně podkladových tabulek (např. zápisu síje). Celý zkrácený přehled je zobrazen také v agendě "Odpis SemM"
 •  +720 dialog "O aplikaci"

v 1.8.9  ze dne: 4.12.2009

 •  !596 formulář Údržba: funkce "Uložit zálohu dat do souboru ...", pokud v názvu souboru není uvedena přípona, skončí chybovým hlášením "Nelze nalézt soubor {cesta a název souboru} ..." (chyba verze 1.0.0)
  řešení: název souboru pro uložení zálohy zadávat včetně přípony (.mdb), chyba opravena ve verzi 1.8.9
 •  +599 textový licenční klíč. Pro zjednodušení aktivace aplikace licenčním klíčem byl zaveden textový licenční klíč (TLK), který umožní provést aktivaci jedinou operací kopírování. Odpadne tak (někdy obtížná) manipulace s ukládáním přílohy elektronické pošty a s následné vyhledání uloženého souboru licenčního klíče. TLK je distribuován v textu zprávy Oznámení o aktualizaci, a je obsažen také v souboru licenčního klíče. Aktivace aplikace prostřednictvím TLK probíhá vložením (zkopírováním) textu TLK do nově zavedného vstupního pole ve formuláři Licenční údaje. Funkčnost souborů licenčního klíče zůstává zachována
 •  ~601 formulář Průvodní listy: údaje Původ (autochtonní/neautochtonní/neznámý) a Kategorie RM (1-4), původně povinné, změněny na nepovinné. Důvod: údaje nejsou k dispozici pro reproduční materiál původem ze zahraničí (a bylo nutné je v takovém případě účelově uvádět)
 •  +611 aplikační panel nástrojů - nový samostatný panel nástrojů pro aplikační funkce (zobrazení Hlavního panelu a hlavních aplikačních agend, otevření kontextové nápovědy a indexu nápovědy). V Access 2007 je aplikační panel nástrojů dostupný na pásu karet na kartě "Doplňky"
 •  +612 nabídka "Export ..." na aplikačním panelu nástrojů - pro export dat dotazů (do textových souborů, tabulek aplikace Excel, a souborů html). Funkce je tak zpřístupněna pro běh aplikace v prostředí Runtime (standardní dostupnost v Access2000-2003 nabídkou Soubor => Export..., v Access2007 skupinou nabídek pásu karet Externí data => Export)
 •  ~614 expediční doklady, všechny druhy: údaj Obchodní firma je v režimu demoverze stále uzamknut (zůstává zamčený i při odemknutí údajů dodavatele)
 •  631 sestavy dokladů Průvodní list a List o původu: pokud doklad obsahuje rostlinolékařský pas, není nadpis sestavy nadále není rozšiřován o text " - Rostlinolékařský pas". Tedy doklady původně nadepisované "Průvodní list - Rostlinolékařský pas" jsou nyní nadepsány vždy pouze "Průvodní list". (Důvod: připomínka zástupce MZe na valné hromada Sdružení lesních školkařů ČR, Kostelec n.Č.l., únor 2009: text "Průvodní list - Rostlinolékařský pas" neodpovídá vzoru dokladu ve vyhlášce 29/2004)
 •  ~639 Vystavené expediční doklady: přidány nové zobrazované sloupce ČJR (Číslo jednotného registru dodavatele) a Středisko
 •  ~641 Hlášení Pověřené osobě: údaj "Číslo jednotného registru dodavatele" (pokud aplikace není v režimu demoverze) je nyní přístupný k úpravám
 •  !642 číselník Parametry výsadbyschopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti (vyhl. 29/2004, příloha 2), semenáčky, třída 3, uvedeno nesprávné rozpětí výšky nadzemní části (25-50 cm, opraveno na: 26-50 cm) (chyba verze 1.0.0)
  řešení: ruční oprava hodnoty na vystavovaných expedičních dokladech; případně vlastní oprava číselníku (pouze v plnohodnotném prostředí MS Access, nikoliv Access Runtime): klávesou F11 otevřít okno Databáze, hodnota je uložena v tabulce tblSMTridy, záznam KodTridySM=3
 •  ~643 formát věkových vzorců: Zrušeno automatické doplňování věkového vzorce semenáčků o obrat "+0". Věkový vzorec (prostokořenných nekrytých semenáčků) lze uvést jedinou číslovkou a vzorec ve formátu "x+0" vyhradit pro označení zaškolkovaných (podřezaných) semenáčků před dalším vegetačním obdobím
 •  ~645 formulář List o původu: údaj Původ změněn na nepovinný (údaj není k dispozici pro reproduční materiál původem ze zahraničí)
 •  !647 List o původu sadebního materiálu lesních dřevin: hodnota "původní" (údaj Původ) tisknuta nesprávně jako "autochtonní" (chyba verze 1.0.0)
 •  +658 historický rozpis ploch - v agendě "Evidence používání přípravků na ochranu rostlin" lze nastavením parametrů rozpisu ploch zobrazit rozpis k libovolnému zvolenému datu (výchozí rozpis, tak jako doposud, popisuje vždy stav k běžnému datu, vztaženo k referenční inventuře)
 •  +660 Evidenční karta: zobrazení výpisu agendy pro každou z agend Evidenční karty (nové tlačítko "Výpis" pro každou z agend)
 •  +661 formulář Oddíly: výpisy agend Nákupy/pořízení
 •  +666 nastavitelnost šířky zobrazovacího prostoru loga na expedičních dokladech (Listy o původu, Průvodní listy) (umožňuje použít logo s formátem výrazně odlišným od čtvercového)
 •  +672 Odpisy semenného materiálu: nová agenda evidenční karty; nahrazuje zjednodušené odepisování osiva při síjích a údaje Odpis osiva za oddíl
 •  673 zrušen údaj "Odpis" agendy Síje (převedeno do agendy Odpisy semenného materiálu)
 •  674 zrušen údaj "Odpis osiva" pro oddíl (převedeno do agendy Odpisy semenného materiálu)
 •  +675 agenda Síje: nový údaj Druh semenného materiálu (Semena / Semenná surovina)
 •  !678 Listy o původu semen, plodů a vegetativních částí rostlin: při výběru oddílu je zobrazeno chybové hlášení "Object required", bez dalšího dopadu na funkčnost (chyba verze 1.8.4)
 •  ~684 standardní chybová zpráva nabízí opět pouze volbu "OK". Chybová zpráva s možností volby "Přerušit / Opakovat / Přeskočit", zavedená v předchozí verzi, je nyní použita spíše vyjímečně, v odůvodněných případech
 •  +692 údaje Rostlinolékařského pasu (Registrační číslo, ZP-Chráněná zóna, RP-Náhradní pas, COC-Země původu)pro doklady Průvodní list a List o původu. Pro "Expediční doklad" zatím zůstává pouze možnost uvádět údaje pasu dopsáním do vytištěného formuláře
 •  +694 adresář dodavatelů - rozšířeno o údaje: IČ, DIČ, banka, číslo účtu
 •  !695 plocha "uzavřené" síje je nesprávně zahrnuta do rozpisu ploch, pokud je síje "uzavřena" (proběhne na ní inventura semenáčků) k datu v budoucnosti. Chyba se projeví pouze v době před datem uvedeným jako "uzavření" síje (údaj "V inventuře semenáčků") tak, že je v rozpisu ploch zobrazena dvounásobná hodnota ploch v bm a v arech (do rozpisu je započtena jak plocha síje, tak i plocha inventury semenáčků) (chyba verze 1.4.1)
  řešení: provizorní řešení: datum "V inventuře semenáčků" nastavit na hodnotu nižší než aktuální kalendářní datum
 •  !697 jednoznačné číslování dokladů (PL, LP, ED, finanční doklady) není systémem vynuceno, pokud v čísle dokladu není uvedeno číslo střediska (chyba verze 1.6.9)
 •  +698 formulář Seznam oddílů: možnost řazení oddílů podle čísla potvrzení o původu
 •  +699 hlášení pověřené osobě za rok2009
 •  +705 finanční expediční dokladypro sadební materiál - "Dodací list" pro prodej na fakturu a "Prodejní poukázka - daňový doklad" pro platby v hotovosti. Formulář dokladu přebírá údaj expedovaném materiálu z expedičních dokladů (Průvodní listy, Listy o původu, "Expediční doklady"), prodejní cena je vyčíslena na základě ručně zadané ceny za kus
 •  +713 uživatelské dotazy: prostředí pro tvorbu uživatelských dotazů na pořízená data. Systém je funkční, ale zatím není k dispozici nápověda a podpora všech zamýšlených zdrojů dat (kvůli pokročilému datu a nutnosti vydat novou verzi aplikaci pro hlášení pověřené osobě 2009)

v 1.8.8  ze dne: 10.2.2009

 •  !591 "Kopírovat tabule mezi roky" (funkce formuláře Údržba): není funkční(chybové hlášení "Syntaktická chyba v příkazu INSERT INTO.") (chyba verze 1.8.7)
 •  !593 Evidence používání přípravků na ochranu rostlin (formulář): pro tabule s označením v délce právě 3 znaky nejsou v "Rozpisu ploch oddílů" zobrazeny oddíly (seznam rozpěstovaných oddílů je prázdný) (chyba verze 1.6.6)
  řešení: omezení při použití formuláře bez Rozpisu ploch oddílů: plochu ošetření nelze převzít z ploch oddílů, seznam ošetřených oddílů nelze vytvořit výběrem oddílů rozpěstovaných na tabuli (ale je možné jej sestavit vybíráním oddílů z výběrových seznamů jednotlivých záznamů, výběr přitom probíhá ze všech aktivních oddílů)

v 1.8.7  ze dne: 8.2.2009

 •  ~515 kontrola údajů oddílů: upřesnění. Fenotypová klasifikace není kontrolována pro pro statut "starý, z neuznaných zdrojů". Pro rozeznatelné ECUJ je _vždy_ kontrolována shoda se statutem oddílu
 •  ~516 kontrola údajů oddílů: automatická kontrola (po převodu dat z jiné databáze) nyní prochází pouze nearchivní oddíly. Při spuštění kontroly uživatelem je zahrnutí archivních oddílů do kontroly volitelné
 •  !517 tisk prázdných dokladů: pokud není uvedeno středisko, na dokladu zobrazena hodnota "-1" ("-001") (chyba verze 1.8.4)
 •  ~521 nové rozhraní oznamování aplikačních chyb (Přerušit/Opakovat/Přeskočit). Aplikační chyby jsou oznamovány dialogovým oknem s volbami Přerušit/Opakovat/Přeskočit. Volba "Přerušit" (výchozí) odpovídá dřívější standardní obsluze chybových stavů (přerušení sekvence operací). Volba "Opakovat" umožní znovu provést operaci, která způsobila chybu (například pokud příčinou chyby byl mezitím dodaný chybějící systémový zdroj). Volba "Přeskočit" způsobí pokračování běhu od následující operace - a v jednotlivých případech tak umožní dokončit úlohu, která by při standardní obsluze chyby byla zrušena
 •  !522 při načítání dat ze _záložních_databází_ verzí 1.8.0 až 1.8.3 zobrazováno zavádějící chybové hlášení "V tabulce systblDataStore bylo nalezeno X starých záznamů ..." (chyba verze 1.8.4)
 •  !524 formulář "Hlášení PO - seznam": není možno založit nové hlášení, pokud v nastavení firemních údajů není uvedena hodnota pro údaj "Výchozí hodnota pole Vystavil (PL) a Zpracoval (Hlášení PO)" (chyba verze 1.6.1)
 •  !525 export hlášení pověřené osobě: dodatečné testy (formát čísla uznané jednotky, formát věkového vzorce, test na uvedení roku zrání nebo roku odběru podle druhu materiálu) nejsou zapsány do seznamu chybových stavů, ale pouze zobrazeny jako chybová zpráva. Při nálezu chybového stavu nejsou případné ostatní "dodatečné testy" pro daný záznam provedeny (chyba verze 1.8.5)
 •  !526 rozeznání čísla uznané jednotky: jako evidenční číslo uznané jednotky není rozeznána "stará" "uznaná jednotka" z neuznaných zdrojů zapsaná s pomlčkami a uvozená znakem "C" (například C-SM-0-24-3-ZN), opraveno (chyba verze 1.6.1)
 •  ~527 změna formátu identifikačního řetězce oddílu. Identifikační řetězec oddílu byl rozšířen o údaj Statut a změněno pořadí sekcí. Původní formát: příznak archivních oddílů(#), číslo karty, evidenční číslo uznané jednotky (v závorce), doplňující označení, číslo potvrzení o původu (v závorce). Příklad: #05-1 (CZ-3-2B-SM-2863-2-4-T) (5314/12/2004). Nový formát: příznak archivních oddílů(#), číslo karty, statut (trojpísmenná zkratka), číslo potvrzení o původu (v závorce), doplňující označení, evidenční číslo uznané jednotky (v závorce). Příklad: #05-1 ZAK (5314/12/2004) (CZ-3-2B-SM-2863-2-4-T)
 •  ~529 hlášení pověřené osobě: do hlášení nadále není načítán reprodukční materiál (rozpěstovaný materiál a zásoby) oddílů se statutem NLH (Není určeno pro lesní hospodářství)
 •  +530 hlášení pověřené osobě: pro funkce "Načíst rozpěstovaný sadební materiál" a "Načíst skladové zásoby sadebního materiálu" je zobrazováno okno pro potvrzení nastaveného data inventury, a upozornění pokud se nastavené datum inventury neshoduje s předpokládaným datem inventury pro hlášení v daném roce
 •  !531 formulář Údržba: funkce "Kopírovat tabule mezi roky" není funkční (chybové hlášení "Syntaktická chyba v příkazu INSERT INTO.") (chyba verze 1.8.4)
  řešení: upgrade na verzi 1.8.7. Nebo: sestavit seznam tabulí ručně (například kopírovat z předchozího roku vždy jeden záznam, a průběžně měnit číslo roku)
 •  !533 expediční doklady: odstraněna příčina zavádějícího chybového hlášení "Chyba algoritmu kontroly překročení inventurních stavů? ..." při ukládání expedičního dokladu (všechny druhy) s datem vystavení nižším nebo shodným s datem referenční inventury. Kontrola překročení inventurních stavů nyní probíhá pouze pro doklady s datem vyšším než datum referenční inventury (chyba verze 1.6.7)
 •  !535 formuláře Průvodní listy, Listy o původu: řazení výběrového seznamu oddílů. Ve verzích 1.6.7 - 1.8.6 řazena nabídka oddílů neúmyslně podle oddílů, nikoliv podle dřevin (chyba verze 1.6.7)
 •  ~536 sestava List o původu sadebního materiálu: změna pořadí údajů (Kořenový systém -? Zjevné poškození sadebního materiálu)(sjednoceno se vzorem ve vyhlášce a s pořadím ve formuláři)
 •  ~537 formulář List o původu sadebního materiálu: pro údaj "Zjevné poškození" zaveden výběrový seznam s jedinou hodnotou "žádné"
 •  ~541 formulář Nový expediční doklad: výběrový seznam "Druh dokladu" nahrazen přepínačem (všechny možnosti zobrazeny přímo ve formuláři)
 •  +543 expediční doklady: k nabídce "Převzít adresu z adresáře" přidáno tlačítko "Obnovit seznam adres" (při rozepsaném dokladu nebylo možné obnovit seznam adres standardní klávesou F9)
 •  !544 formulář Dodací list: není uspořádáno pořadí ovladačů (chyba verze 1.8.4)
 •  ~549 instalační průvodce: zkušební databáze (dříve distribuována jako druhý db soubor v instalačním balíčku), instalována jako kopie pracovní databáze. Zkušební databáze po spuštění navede na načtení ukázkových dat. Ve zkušební databázi není spouštěno automatické zálohování a automatické načítání souboru licenčního klíče
 •  +550 instalační průvodce: zavedena distribuce instalančního průvodce pro Access 2007
 •  +551 distribuce samostatných modifikací pro Access 2007
 •  ~553 údaj Středisko (ve všech agendách): maximální velikost hodnoty údaje zvýšena pro zápis 6místných čísel
 •  ~556 List o původu plodů, semen a vegetativních částí rostlin: doplněn o údaj Středisko (v čísle dokladu)
 •  ~557 zrušeno pevné formátování čísla střediska ve formulářích a sestavách expedičních dokladů na tři znaky ("000"). Formátování (pouze pro tisk dokladů) lze volitelně nastavit novým údajem "(Formát)" formuláře "Nastavení & firemní údaje"
 •  ~558 úprava formátu čísla dokladu pro Průvodní listy: ČJR / S0000P / ROK (doporučení Pověřené osoby, listopad 2008). Jako číslo dodavatele (č. jednotného registru) se uvádí pouze číslice (bez "-L"). Číslo střediska je nyní součástí pořadového čísla, vlastní pořadové číslo je v takovém případě doplněno nulami na pět míst. Příklad: 9999/2200001/2009 (dodavatel 9999-L, středisko 22, pořadí 1, rok 2009)
 •  ~559 sestavy "Expediční doklad" a "Interní expediční doklad": formát čísla dokladu sjednocen s ostatními typy dokladů na "dodavatel/středisko-pořadí/rok" (doposud bylo středisko uváděno jako součást sekce dodavatel: "dodavatel-středisko/pořadí/rok")
 •  +561 nová pomocná tabulka "Střediska" - pro případ vystavování dokladů za více středisek na jednom pracovišti; obsah číselníku je nabízen výběrovým seznamem údaje "Středisko" ve formuláři "Nový expediční doklad"
 •  +563 tisk expedičních dokladů: před tiskem proběhne kontrola na nulový počet záznamů pomocné tabulky "Číslování výtisků" (a případně doplnění na 1 záznam)
 •  +565 pomocná tabulka Školky: nový nepovinný údaj Středisko (přiřazení školky středisku)
 •  !566 číselník Dřeviny: synonymum "bradavičnatá", nesprávně uváděné u dřeviny bříza pýřitá (Betula pubescens), náleží k dřevině bříza běkorá (Betula pendula) (chyba verze 1.6.1)
 •  ~567 doklady "Expediční doklad", "Interní expediční doklad": přebírány jsou krátké vědecké názvy dřevin (beze zkratky autora názvu)
 •  ~568 číslování nových expedičních dokladů v samostatné číselné řadě pro každé středisko
 •  +571 při spuštění funkce "Převést data z jiné databáze": kontrola, jestli je aktuální databáze prázdná
 •  +576 formulář Seznam chybových stavů: nové tlačítko "-> Oddíl" pro přímý přístup k záznamu odpovídajícího oddílu
 •  +577 rozeznávání evidenčního čísla uznané jednotky rozšířeno o "starou" "uznanou jednotku" z neuznaných zdrojů ve formátu "{dřevina}-PLO{PLO}-LVS{LVS}" (SM - PLO 24 - LVS 7)
 •  ~578 kontrola údajů oddílu - úpravy: zavedena kontrola na kód obce (v čísle potvrzení o původu) mimo číselník ORP, údaj "Kategorie RM" nadále není vyžadovaným údajem pro "staré" oddíly, zavedena kontrola údajů "Původ" a "Oblast původu neautochtonního RM", a další. Protokol kontroly je publikován v nápovědě aplikace ("Ovládání aplikace" => "Provozní evidence" => "Kontrola údajů oddílu").
 •  +580 vystavování expedičních dokladů: doklady vystavované pro různá střediska lze volitelně číslovat v jedné číselné řadě (formulář Nastavení, volba "Doklady pro všechna střediska číslovat v jedné číselné řadě")
 •  ~584 agendy Nákupy: maximální hodnota údaje Doklad-Dodavatel rozšířena z 10 na 20 znaků
 •  ~588 souhrn Sklad osiva: přestavěn podkladový dotaz, souhrn je nyní sestavován řádově rychleji

v 1.8.6  ze dne: 28.11.2008

 •  !512 formulář "Hlášení PO seznam": není možné založení nového hlášení (!) (chyba "Invalid use of Null"), pokud v nastavení firemních informací není uvedeno číslo a název střediska (chyba verze 1.6.7)
  řešení: upgrade na verzi 1.8.6 nebo vyšší. Nebo: "Údržba" => "Nastavení & firemní údaje", vyplnit údaje Číslo střediska a Název střediska (například 0, "účelový název střediska"), založit nové hlášení, a údaje o středisku opět odstranit - jak v nastavení firemních údajů, tak v nově založeném hlášení
 •  !513 formuláře Průvodní list, List o původu sadebního materiálu: nezdar při užití funkce "Třídy podle vyhl. 29" (chyba "invalid use of Null"), pokud v dokladu není uveden věkový vzorec nebo evidenční číslo uznané jednotky
 •  +514 při převodu dat z jiné databáze: v potvrzovacím dialogu je uvedeno datum a čas poslední úpravy načítané databáze

v 1.8.5  ze dne: 23.11.2008

 •  !498 formulář Oddíly, nákupy semenného materiálu: popisek měrných jednotek pro údaj "Počet klíčivých semen v 1 kg" opraven z "g" na "ks"
 •  +502 nákupy sadebního materiálu: záznamník pro kvalitativní třídy. Nepovinná evidenční agenda. Zaznamenané údaje tříd jsou při následné expedici nabídnuty k převzetí do expedičního dokladu
 •  !503 sestava Průvodní list pro semenný materiál: údaj "Druh materiálu" "šišky" tisknut jako "sisky" (bez háčků), opraveno
 •  +504 evidence přijatých rostlinolékařských pasů: agenda nákupy (pro sadební materiál a části rostlin) rozšířena o údaje rostlinolékařského pasu (registrační číslo, náhradní pas - Replacement Passport, chráněná zóna - Zona Protecta, kód země původu - Country of Origin Code)
 •  +508 formulář Souhrny: výpis dat hlavních agend (síje, školkování/obalování, inventury, expedice) pro dostupnost v prostředí Runtime. (Nové tlačítko "Výpis" pro každou agendu.)
 •  +510 Hlášení pověřené osobě: poznámky pro jednotlivé hlášené expediční doklady
 •  +511 Hlášení pověřené osobě pro rok 2008

v 1.8.4  ze dne: 24.9.2008

 •  ~374 expediční doklady: údaj "RM z roku 2003 - obchodovatelnost pouze v ČR" na formulářích přestává být nastavován. Samotný údaj zůstává přítomen, nyní již pouze z historických důvodů
 •  +379 sestava Sklad osiva: přidány počty nákupů, přidán rozpis luštění (úbytky semenné suroviny, množství osiva), červená barva pro záporné hodnoty skladu semenné suroviny
 •  +380 formulář Oddíly: upozornění na duplicitní zápisy (čísla uznané jednotky nebo čísla potvrzení o původu)při zápisu údajů oddílu (prevence duplicitních evidenčních karet)
 •  !382 sestava Evidence zalesnění: pokud nebyla zadána data (rozpisu zalesnění), na formuláři tištěn pouze jediný prázdný řádek (chyba verze 1.7.3)
 •  +389 formulářExpediční doklady (seznam): rychlé filtrování podle roků. Nové zaškrtávací políčko "Zobrazit pouze rok:" a výběrový seznam pro zadání roku. Filtr je při otevření formuláře aktivní a je vybrán nejvyšší rok, ve kterém byl vystaven alespoň jeden doklad.
 •  +406 adresář odběratelů: nové údaje "Číslo jednotného registru" a "Poznámka"
 •  ~407 vstup kalendářních dat: listování hodnotou kalendářního data o jeden den dopředu/dozadu přímo ve vstupním poli formuláře klávesami "+" a "-" (pro všechny formuláře). Nový kalendář (ve formě aplikačního formuláře), dostupný ze všech polí typu datum poklepáním myší. Na formulářích expedičních dokladů kalendář nahrazuje původně použitou ActiveX komponentu
 •  ~408 sjednoceny fonty na formulářích: Tahoma (hlavní font: popisky, texty údajů, font zobrazení datového listu), Arial (popisky kurzivou), Arial Narrow (úzké písmo pro některé seznamy oddílů)
 •  +410 instalační průvodce: novávolba typu instalace"extrahovat soubor databáze". Pro účely použití při obnově databáze ze záložních dat
 •  ~416 převod licenčních údajů: při převodu dat mezi databázemi převáděny i případné licenční údaje (pokud cílová databáze již aktivní licenční údaje neobsahuje)
 •  +421 kontextový přístup k nápověděaplikace: klávesa F1 otevírá nápovědu k právě otevřenému formuláři. Nápověda pro aplikaci Access přesunuta na kombinaci kláves Shift+F1
 •  !424 při použití funkce "Kopírovat tabule mezi roky" (formulář Údržba) nebyly přenášeny údaje Rozteč záhonů a Šířka síje (chyba verze 1.7.0)
 •  ~431 jednotné rozhraní pro vystavování expedičních dokladů -formulář Nový expediční doklad. Možnost přímo vystavit doklad pro oddíl (z Evidenční karty nebo formuláře Oddíly) nebo pro odběratele (z adresáře odběratelů)
 •  +436 formulář Oddíly: přidány údaje Klasifikační označení" (pro rod Populus), "Klon (směs klonů)" (pro vegetativně množený materiál), "Množeno vegetativně" a "Údaje o GM materiálu" (geneticky modifikovaném)
 •  ~441 skrývání údaje "Kód LČR" na tištěných Průvodních listech a Listech o původu: Pokud není kód LČR v údajích dokladu uveden, není tisknut ani jeho popisek
 •  +456 tisk číslovaných kopií expedičních dokladů. Zaveden nový číselník "Číslované výtisky", který určuje počet a označení jednotlivých kopií. Pokud je nastaven tisk více kopií, dochází k němu již automaticky (všechny výtisky jsou zobrazeny již v náhledu). Výchozím nastavením je tisk jednoho výtisku, bez označení
 •  +462 Souhrny: novépřehledy expedic a nákupůpro rostlinolékaře - vystavené a přijaté rostlinolékařské pasy
 •  !466 Souhrny - Plochy: zobrazeny chybné hodnoty pro údaj školkování/obalování (byly zobrazovány hodnoty vyzvedávání)
 •  +475 nové expediční doklady: "Interní expediční doklad" (sadební materiál pro vlastní potřebu) a "Expediční doklad" (materiál mimo režim zákona 149/2003)
 •  ~481 jednotné rozhraní pro tisk "prázdných" expedičních dokladů -formulář Prázdný doklad. Přístup k tisku prázdných dokladů přímo z Hlavního panelu

v 1.8.3  ze dne: 29.2.2008

 •  ~372 drobná úprava v sestavě Průvodní listy - na základě upozornění, že u konkrétního uživatele pod Access 2007 přetrvává problém s tiskem ECUJ

v 1.8.2  ze dne: 4.2.2008

 •  !331 oprava chyby: vytvoření nového hlášení končí chybou "Pole je pro přidávaná data příliš malé. Zkuste vložit méně dat." (formulář "Seznam Hlášení PO", tlačítko "Přidat nové...") Chyba nastane pokud je název střediska uvedený v Nastavení delší než cca 20 znaků.
 •  +332 formulář Hlášení: zobrazení času posledního exportu hlášení a názvu + cesty posledního vytvořeného souboru hlášení (pro vložení do webového formuláře pověřené osoby)
 •  !333 oprava: seznam oddílů nabízený na Listech o původu obsahuje oddíly se statutem "starý", ale nikoliv už "starý, z neuznaných zdrojů", na tento statut je také nesprávně generováno upozornění
 •  +334 dostupnost úlohytisk štítků na balíky sazenicz hlavního panelu(vedle původní nabídky tisku štítků z expedičních dokladů; štítky je tak možno tisknout před vystavením expedičního dokladu)
 •  !335 program Tisk štítků, oprava chyby: nesprávný tisk znaků s diakritikou (v závislosti na systému)
 •  !336 program Tisk štítků, oprava chyby: název firmy pro tisk na samolepící štítky přebírán z nastavení (nikoliv z formuláře pro tisk). Nové číslo verze programu TiskStitku: 3.1.2
 •  !341 oprava chyby: při provozupod Access 2007 na tištěných expedičních dokladech nečitelné evidenční číslo uznané jednotky(!)
 •  343 formulář Evidenční karty: zrušena "agenda" "informace o oddílu" (nahrazeno agendou Odpisy, údaje o oddílu jsou dostupné na formuláři Oddíly)
 •  +345 formulář Oddíly: nové tlačítko "ERMA" - přímý přístup na stránky registru uznaných jednotek (http://erma.uhul.cz)
 •  !348 ošetřena chyba: načítání souboru licenčního klíče končí chybovým hlášením ("Chyba čtení souboru klíče. 513 - Nezdařené načtení dokumentu XML. Zpráva parseru: Invalid xml declaration."). (Způsobeno zápisem dodatečných údajů do souboru klíče při ukládání z přílohy e-mailu některými softwary pro správu elektronické pošty.)
 •  !349 oprava chyby: nelze nastavit datum referenční inventury, nastavení končí chybovým hlášením "[NastavitRefInventuruDotaz]: subscript out of range". (Pokud jsou za posledních 730 kalendářních dní v evidenci záznamy o inventurách k více než 9 různým kalendářním datům.)
 •  +352 evidenční karty: nováagenda Odpisy. Pro účely záznamů o likvidovaném materiálu, úhynu a upřesnění inventurních odhadů.
 •  !355 oprava chyby: pro bilanci zobrazovanou ve výběrovém seznamu pole Věk na expedičních dokladech použita namísto referenční inventury inventura nastavené ve formuláři Souhrny. Ve formuláři Souhrny je pro údaj "Pro inventuru" referenční inventura výchozí hodnotou - chyba se proto projeví až po změně jeho nastavení
 •  +360 kontrola údajů ve formuláři Oddíly (při ukládání záznamu, při převodu dat z jiné databáze): číslo POP pro "nové" oddíly, souhlas evidenčním číslem uznané jednotky a statutem oddílu, souhlas mezi evidenčním číslem uznané jednotky a údaji z něho odvozenými, země původu pro zahraniční oddíly, evropské číslo POP pro oddíly ze zemí ES ...
 •  +363 seznam chybových stavů (zatím pro hlášení pověřené osobě) nyní v samostatném formuláři, s nabídkou "Tisk" a "Uložit do souboru"
 •  +366 volitelný tisk rostlinolékařských pasů na všechny expediční doklady bez ohledu na dřevinu (požadavek některých rostlinolékařských správ) (nový údaj v Nastavení)

v 1.8.1  ze dne: 5.12.2007

 •  ~319 hlášení pověřené osobě: porovnávání ECUJ při kontrole při sestavování hlášení je citlivé na velká/malá písmena
 •  ~320 návrh formátu ECUJ: pomlčka za pořadovým číslem uznané jednotky navrhována pouze pro typ zdroje 2-porost (mimo neuznané porosty) - tedy pouze A, B
 •  !321 oprava: aplikace při spuštění nenalezne ve složce aplikace soubor licenčního klíče
 •  ~323 nový údaj v Nastavení: "použít rok při číslování karet" pro možnost volby mezi číslováním rok - pořadové číslo nebo pouze pořadové číslo (ve verzi 1.8.0 bylo číslování s použitím roku automatické).
 •  +324 formulář Údržba: tlačítko "Doplnit rok k číslům karet" - doplnění roku ke stávajícím číslům karet pro použití při přechodu na číslování v systému pořadové číslo - rok
 •  +325 rozpoznávání čísla uznané jednotky pro účely nastavení statutu oddílu rozšířeno o staré původy z neuznaných zdrojů (C, N)
 •  ~328 hlášení pověřené osobě: pro LP_SM a PL_PSV doplňován prázdný údaj PUVOD_PLO na text "neuvedeno"; důvod: neodůvodněný povinný údaj pro zahraniční původy

v 1.8.0  ze dne: 1.12.2007

 •  ~264 uložení adresy odběratele z expedičních dokladů nyní přístupné i při úpravách dokladu
 •  +265 formuláře expedičních dokladů: tlačítko "-> Seznam" nyní v seznamu dokladů nalistuje aktuální doklad
 •  +266 formuláře expedičních dokladů: nová tlačítka "-> Oddíl" a "-> Karta" pro přímé vyhledání oddílu ve formuláři Oddíly nebo v evidenční kartě
 •  ~267 úpravy v převodu dat - chybové hlášení ošetřující pokus o převod z novější verze databáze (kterou použitý Access nepodporuje), texty dialogových oken pro zjišťování čísla verze
 •  ~268 úprava převodu dat: před vlastním převodem kontrola na přítomnost zadaného souboru (pro zamezení zavádějícím chybovým hlášením v případě že je zadáno neexistující jméno)
 •  ~273 PSČ - nový číselník zpřístupněný na formuláři Údržba
 •  +274 tlačítka pro výběr PSČ a pro kopírování adresy sídla firmy do adresy místa podnikání na formuláři Nastavení (jako na expedičních dokladech)
 •  ~275 ošetřeno označení dokladů vystavených ve verzích nižších než 167 jako "obsahuje rostlinolékařský pas" (chyba verze 1.6.7)
 •  +276 tlačítko pro otevření nápovědy z Hlavního panelu (hlavně pro provoz pod Access 2007, ve kterém zatím není příliš dořešena dostupnost vlastních tlačítek na panelech nástrojů)
 •  ~277 při formátování evidenčních čísel uznaných jednotek upuštěno od přidávání mezer (jeví se jako již nepotřebné vzhledem ke stanovisku pověřené osoby)
 •  ~278 Listy o původu pro sadební materiál: doplněno automatické vyplnění údaje věk (v počtu veg. období) pokud je věkový vzorec vyplněn při "výběru oddílu podle partie"
 •  ~279 LOP: kontrola při uložení zahrnuje vyplnění údaje věk (v počtu veg. období)
 •  +280 formulář Vyhledávání PSČ: přidána volba pro převzetí do označení města v adrese buď údaje "část obce" (výchozí možnost) nebo údaje "dodací pošta"
 •  +283 sestava Evidenční karta, sestava Oddíl: k přehledu nákupů u semenné suroviny přidána poznámka o množství osiva
 •  +306 zavedensystém licenčních klíčůpro vkládání licenčních údajů - namísto původního zápisu licenčních údajů do samostatné instalace pro každého uživatele
 •  +307 číselník ORP rozšířen o dodatečnou položku 9000 - Vojenský lesní úřad
 •  +308 přidán nový statut oddílu: '"starý" - z neuznaných zdrojů', který zpřesňuje číselník (dotčený druh materiálu byl doposud zahrnut do statutu '"starý" - v režimu přechodných ust. zákona'
 •  +310 přidány údaje pro oddíl (formulář Oddíly): Původ z ES (ano/ne), Číslo POP ES (text) (= číslo potvrzení o původu pro oddíly pocházející ze zemí ES)
 •  ~312 režim "Svázat s kartou" ve formuláři Seznam oddílů se nyní (kromě form. Evidenční karta) vztahuje i na formulář Oddíl
 •  +316 záložka Sklad osiva (formulář Oddíly) doplněna o další vypočítávané údaje pro semennou surovinu: vyluštěno (kg), vyluštěno (počet případů) a skladem (kg); nová položka Surovina skladem na sestavě sklad osiva; načítání skladované semenné suroviny do hlášení pověřené osobě
 •  +317 Hlášení dodavatele Pověřené osoběpodle z. 149/2003 v novém formátupro rok 2007
 •  +318 volitelnéčíslování evidenčních karetdvojicí hodnotpořadové číslo + rok

v 1.7.3  ze dne: 18.3.2007

 •  ~259 "učesání" převodu dat mezi databázemi (texty dialogových oken ...)
 •  !260 chyba při zjišťování čísla zdrojové databáze při běhu na Access Runtime (z verzí 1.6 a vyšších tak nebyly převedeny nákupy)
 •  +262 možnost vyplňovat rozpis zalesnění (nová položka v nabídce "Tisk" v PL a LOP, formulář pro zadání dat, úprava sestavy rozpisu)

v 1.7.2  ze dne: 13.3.2007

 •  !258 oprava chyby: pokud nebyla údaj semenářská oblast uveden přímo u oddílu a byl dohledáván programově podle PLO při vystavení Listu o původu, skončila operace chybou po které nedošlo k převzetí příznaku "Vystavit rostlinolékařský pas" - LOP pak byl označen jako "Netisknout RLP" (bez ohledu na nastavení tisku RLP pro danou dřevinu)

v 1.7.1  ze dne: 8.3.2007

 •  !252 formulář Oddíly: velikost údaje Oblast původu neautochtonního RM rozšířena z 40 znaků (původních 30 znaků nebylo dostatečných pro PLO s nejdelšími názvy)
 •  !253 agendy Evidenční karty: automatické vyplnění údaje ¦kolka, pokud je v databázi uvedena pouze jedna
 •  +254 do databází vytvářených při automatickém zálohování je ukládána informace o verzi
 •  !256 oprava (snad už poslední) velikosti údaje tabule ze 2 na 3 znaky - údaj DoTabule v agendě Přesuny
 •  !257 nefunkční tisk prázdných Listů o původu

v 1.7.0  ze dne: 25.2.2007

 •  !247 opravena chyba: přepočet bm na ary v síjích používal šířku záhonů (nikoliv rozteč)
 •  +248 možnost uvádětšířky záhonů pro jednotlivé tabule(pro přepočty bm záhonu na produkční plochu a hustotu síje)
 •  !250 rozšíření údaje Tabule z 2 na 3 znaky ve všech agendách evidenční karty
 •  +251 konfigurovatelnýtisk samolepících štítkůna svazky sazenic (rozšíření funkčnosti programu TiskStitku)

v 1.6.9  ze dne: 6.2.2007

 •  ~239 pokud není zadáno firemní logo, je název firmy v záhlaví expedičních dokladů tisknut na jeho místě (od levého okraje)
 •  !240 upřesnění doporučené velikosti obrázku vkládaného firemního loga na 56x56 pixelů (proti původním 55x55 pixelů) - nápověda, formulář Nastavení
 •  +243 číslo střediska, volitelně použité jako předčíslí pro číselnou řadu expedičních dokladů (=> nový údaj v Nastavení a v expedičních dokladech)

v 1.6.8  ze dne: 22.1.2007

 •  ~232 čísla jednotného registru na rostlinolékařských pasech doplňováno nulami zleva na 4 znaky (form. Nastavení, sestavy Průvodní list, Průvodní štítek, List o původu sadebního materiálu)
 •  !236 oprava chyby způsobující chybové hlášení při ručním kopírování adres v adresáři odběratelů

v 1.6.7  ze dne: 16.1.2007

 •  !219 formuláře expedičních dokladů se při prostém otevření nastaví na poslední záznam, zobrazeny ale zůstaly údaje prvního záznamu
 •  +220 možnosttisku prázdných expedičních dokladůpro sadební materiál (LOP, PL sadební materiál)
 •  +226 volitelný tisk rostlinolékařských pasůna expediční doklady (Průvodní listy, LOP pro sadební materiál). Tisk pasu je ovládán novým údajem Rostlinolékařský pas na dokladech (zaškrtávací políčko v sekci Oddíl). Hodnota údaje RLP na dokladu je nastavena při výběru oddílu podle údaje RLP dřeviny (číselník dřevin).
 •  ~227 v expedičních dokladech nabízeny pouze oddíly s odpovídajícím statutem (Průvodní listy - "podle zákona 149...", Listy o původu - "podle přech.ustanovení zákona"). Ostatní oddíly (včetně archivních) nabízeny po zamáčknutí tlačítka "Všechny oddíly" (nahrazuje původní tlačítko "Včetně archivu")
 •  ~228 výběrový seznam předchozích použitých hodnot pro údaj "Převzal" (Průvodní listy, Listy o původu) => možnost vyplnit jedním stiskem klávesy
 •  +231 upozornění na překročení inventurních stavůexpedicí při uložení expedičního dokladu (PL pro sadební materiál, LOP pro sadební materiál)

v 1.6.6  ze dne: 13.12.2006

 •  !218 max. počet znaků pro označení tabule opraven na 3 znaky (ze 2)

v 1.6.5  ze dne: 11.12.2006

 •  !216 oprava chyby při nepotvrzení výběru oddílu na Průvodním listu, pokud byl statut "přechodná ustanovení zákona"; kontrola také neprobíhala pro výběr prostřednictvím partie. Kontrola doplněna i na Listy o původu; platný je nyní pouze statut "podle zákona" pro PL a "přechodná ustanovení" pro LOP.

v 1.6.4  ze dne: 7.12.2006

 •  !212 při vystavování průvodních listů nebyly výběrem oddílu přebírány kategorie RM (chyba v1.6)
 •  !213 nefunkční otevírání souboru grafické evidence (hlášení "[btnGrafev_Click]: Objekt je chybný nebo již není nastaven.") (chyba v1.6)
 •  ~214 posunuta horní hranice výchozího nastavení kalendářního rozmezí pro přebírání exp. dokladů do hlášení z 15.listopadu na 30.listopad 2006

v 1.6.3  ze dne: 3.12.2006

 •  !206 oprava chyby: spuštění sestavy Sklad osiva (nebo načtení zásob osiva do hlášení) skončí chybou "[]: Invalid use of null", pokud sklad obsahuje položky s údaji pouze o semenné surovině (a žádném osivu)
 •  !207 odstraněno nadbytečné upozornění na chybějící údaj rok zrání / rok odběru v hlášení pro průvodní listy jiné než pro semenný materiál / části rostlin
 •  !208 odstraněna příčina chybového hlášení "[Form_After_Insert]: Invalid use of null" při uložení nového záznamu o inventuře bez uvedení plochy
 •  !209 oprava: chybové hodnoty v rozpisu ploch v první otevřené tabuli v Evidenci používání přípravků..., pokud je tabule bez označení (celá školka)
 •  !210 pro oddíly bez statutu (zahraniční a okrasné záležitosti) neprobíhala úprava typu zdroje pro hlášení z 2 (porost) na 2B, což způsobovalo nevaliditu hlášení (2 není pro typ zdroje povolená hodnota)
 •  ~211 vytváření náhledu hlášení doplněno o náhradní řešení pro případy, kdy selže využití ActiveX objektu ADODB.Stream (takový případ zatím zaznamenán na jednom systému s Win2000)

v 1.6.2  ze dne: 27.11.2006

 •  !190 hlášení Pověřené osobě - jako plochy podzimních síjí v hektarech byly načítány hodnoty v arech
 •  +192 údajExterní skladna formuláři Oddíly - množství osiva, které je momentálně skladováno třetí osobou (typicky SZ Týniště nad Orlicí). Pouze přidaný údaj bez dopadů na výpočty skladových zásob
 •  ~193 odstraněn vliv rozdílu v pouhém počtu a umístění mezer při kontrole na shodu ECUJ s "formátem pro registr"
 •  ~194 zvýšen počet řádků na tabulce v rozpisu zalesnění
 •  195 formulář Údržba: odstraněno tlačítko "Rozpis oddílů na tabule" (z rámečku Pomocné tabulky)
 •  !196 fenotypová klasifikace přidávána pro hlášení k typu zdroje pouze u typu zdroje 2 (porost) (i když je u jiného typu zdroje uvedena)
 •  ~197 pokud kód obce v čísle oddílu není platným kódem ORP podle číselníku, je v hlášení uveden v poznámce a je generováno upozornění
 •  ~198 vytvoření náhledu nabízeno pouze po sestavení validního dokumentu Hlášení
 •  ~200 sestavení validního hlášení nebrání nepřítomnost údajů Původ, Kategorie reprodukčního materiálu a Druh zdroje (ale je generováno upozornění)
 •  !201 chyba při načítání údajů oddílu do Průvodního listu, pokud u oddílu není uvedena kategorie reprodukčního materiálu
 •  ~202 k údajům v Seznamu expedičních dokladů přidáno číslo karty
 •  ~203 uvádění klasifikačního označení do hlášení: pokus uvést kód podle číselníku datového schématu, text údaje uveden v poznámce
 •  ~204 sestavení validního hlášení nebrání nepřítomnost údajů Rok zrání nebo Rok odběru (ale je generováno upozornění)

v 1.6.1  ze dne: 22.11.2006

 •  !187 úprava detekce verze načítané databáze pří převodu dat pro zajištění funčnosti pod Access Runtime (v důsledku chyby nedocházelo k načtení adresáře odběratelů)
 •  !188 úprava fukce výběrových seznamů tabulí pro zajištění funčnosti pod Access Runtime
 •  !189 oprava chyby algoritmu pro převod dat nákupů z verzí se zjednodušenou evidencí

v 1.6.0  ze dne: 21.11.2006

 •  +114 automaticképřepočítávání údaje Forma a počet balenína Průvodních listech (podle součtu údajů Množství)
 •  +117 nový údaj číselníku dřeviny "Pouze_UZ": označení dřevin, které lze uvádět do oběhu pouze z uznaných zdrojů podle zák 149/2003 §3 odst.1
 •  ~120 úprava Evidence používání přípravků na ochranu rostlin pro těsnější přiblížení k vzoru ve vyhlášce 329/2004: nový údaj "Osetá plocha", úprava vzhledu tiskové sestavy (číslování sloupců, pořadí sloupců...)
 •  ~122 číselník obalůzahrnut do převáděných dat apřecházítakdo režie uživatelů; číselník dřevin zůstává nepřeváděný
 •  +124 systém automatického zálohování- v naplánovaných intervalech jsou vytvářeny .mdb soubory se zálohami dat
 •  +125 převod dat z jiné databáze rozšířen o načtení uživatelem přidaných dřevin (číselník dřevin jinak není převáděný)
 •  +129 evidence nákupů reprodukčního materiálu (osivo/části rostlin/sadební materiál) jako samostatné agendy na formuláři Oddíly (oproti původnímu zjednodušenému zápisu k údajům oddílu)
 •  ~137 úprava sestavy Evidenční karta - přidán přehled nákupů, záhlaví agend tisknuty jen pro agendy obsahující záznamy... ;úprava přehledu nákupů v sestavě Oddíl
 •  ~139 sestava Sklad osiva nyní zahrnuje pouze oddíly se záznamy o činnostech týkajících se osiva (nákup, prodej, síje, odpis osiva)
 •  ~141 do zdroje záznamů pro vyhledávání PSČ přidán k částem obcí i seznam pošt. Byl tak odstraněn problém s nenalezením míst, které se v číselníku částí obcí nevyskytují (například městské části města Opava ...).
 •  ~143 změna implementace rozpisu oddílů (nově označováno jako "rozpis ploch"): sestavení rozpisu je zcela automatické, byla zrušena možnost ručních úprav; k aktualizaci rozpisu na Evidenční kartě dochází při každé úpravě v dotyčných agendách (přidávání/úpravy/mazání záznamů); rozpis vychází z referenční inventury (viz další bod)
 •  ~144 zaveden pojem "referenční inventura" (dále RI) - datum inventury, ke které se vztahují průběžné agendy ve školce (poslední celková inventura). RI je prozatím použita pro sestavování rozpisu ploch, pro nabídku inventurních partií a bilance expedice proti inventuře na expedičních dokladech... . RI se nastavuje na Evideční kartě (datum RI a tlačítko pro nastavení u rozpisu ploch)
 •  +145 výběr oddílu výběrem inventurní partiev expedičních dokladech pro sadební materiál (PL, LOP)
 •  +147 oddílům (formulář Oddíly) přidán údaj "Doplňující označení", které se pak objevuje v seznamech oddílů - pro možnost zápisu například označení topolových klonů nebo jiné případy, kdy je třeba oddíly dodatečně vzájemně odlišit
 •  +149 nabídky(výběrové seznamy) pro údaj Tabulev agendách Evidenční karty
 •  +152 na Listy o původu (formulář, sestava) přidán údaj IČ
 •  +153 smysluplnéchybové hlášení o chybějících údajích na expedičních dokladech
 •  ~156 v Listech o původu pro sadební materiál a v Nastavení změněn způsob uložení údaje "Obvod obce s rozšířenou působností" z textu na číslo (kód ORP)
 •  +158 zadávání údaje "kořenový systém" na "Listech o původu" převedeno na pole se seznamem (jako pomůcka pro vyplňování - "prostokořenný", "obalovaný", "dle ČSN 482115")
 •  +159 nový formulář pro zápis vystavených Listů o původu pro semenný materiál a části rostlin (aby bylo možno tyto expedice uvést v Hlášení pověřené osobě)
 •  +161 automatické vyplňování údajů v evidenční kartě: při vstupu na údaj školka je automaticky vyplněna školka, pokud je ve firmě pouze jedna; při změně údaje školka je automaticky vyplněna tabule, pokud je pro danou školku v daném roce pouze jedna
 •  +163 popis tabulí rozšířen o údaj "Druh" (venkovní plocha / skleník / fóliovník / pařeniště / sklad)
 •  +165 oddílům přidán údaj "Statut" pro rozlišení mezi oddíly podle zákona 149/2003 a "oddíly" ve "staré evidenci" podle přechodných ustanovení zákona. Údaj Statut ve formuláři Oddíly je nastavován automaticky při zápisu ECUJ (s možností ručního nastavení)
 •  +166 upozornění na pokus uložit oddíl se statutem "nový" bez čísla potvrzení o původu; upozornění na pokus o vystavení Průvodního listu s oddílem se statutem "starý"
 •  +168 údaj "Oblast původu neautochtonního RM" na formuláři Oddíly rozdělen do dvou datových položek: první (přidaná) obsahuje číslo PLO, druhá (původní textový údaj) zůstává pro případy, kdy je potřeba zapsat cokoliv jiného (než PLO)
 •  ~170 do žádosti o soustavnou rostlinolékařskou kontrolu zahrnuty pouze inventurní záznamy s počty výsadbyschopných >0 (uváděným údajem zůstává celkové množství)
 •  !171 opravena chyba nepřenášení údaje Poznámka ve funkci Kopírovat tabule mezi roky
 •  !172 výběrový seznam oddílů v Zápisu inventury doplněn o zkratky dřevin (plus funkce zobrazení pouze nearchivních oddílů)
 •  +173 hlášení "Tabule není v seznamu" v agendách Evidenční karty zobrazuje (kromě čísla) také název školky
 •  +174 formuláře expedičních dokladů otevírány na posledním (nikoliv prvním) záznamu
 •  +176 nová možnost přepočtu v Evidenci používání přípravků na ochranu rostlin:Množství přípravku = Dávka na jednotku * Rozsah použití
 •  +184 do Souhrnů nový hierarchický dotaz -expedice seskupené podle odběratelů
 •  !185 v sestavě "Plochy" (v souhrnných sestavách) nebyly do výpočtu zahrnuty nárusty obsazených ploch školkováním a obalováním
 •  ~186 připraveno prohlášení dodavatele pověřené osobě pro rok 2006(zahrnuty listy o původu, změna datového formátu hlášení, nový stručnější náhled na sestavené hlášení ...)

v 1.5.8  ze dne: 2.5.2006

 •  !104 kontrola formátu čísla uznaných jednotek v Hlášení se nyní nevztahuje na UJ označené jako zahraniční
 •  ~105 údaj "přebírající" na Listech o původu včetně adresy místa podnikání
 •  +106 údaj "Poznámka" na Listech o původu a Průvodních listech (pro zápis způsobu ošetření sadebního materiálu atp.)
 •  +108 rozpis použití sadebního materiálu při zalesňování(vyhl 139/2004, příl. 7) pro tisk na zadní stranu expedičních dokladů. Funkce je přístupná z nabídek tisku Průvodních listů a Listů o původu
 •  +109 předvyplňování údaje "obchodní jméno" (pro fyzické osoby) a údaje "označení v seznamu" (pro všechny adresy) při psaní záznamů v adresáři odběratelů

v 1.5.7  ze dne: 27.4.2006

 •  !102 prázdný řetězec jako výchozí hodnota údaje Tabule na formuláři "Zápis inventury" (původně 0); pořadí údajů ve formuláři přizpůsobeno pořadí údajů agendy Inventury na Evidenční kartě
 •  !103 údaj číslo jednotného registru na rostlinolékařských pasech uváděn opět _bez_ koncového "-L"

v 1.5.6  ze dne: 18.4.2006

 •  ~94 barva popisu typu zdroje "Identifikovaný" na Průvodních listech upravena kvůli čitelnosti při tisku z čistě žluté na okrovou
 •  +96 tlačítko Odstranit na formuláři "Expedice - seznam vystavených dokladů"
 •  +100 formulář Evidence chemie: v rozpisu ploch nově možnostoznačení vybraných oddílů rozpisu ploch na formuláři Evidence chemie zaškrtnutím; plochu označených oddílů je možno převzít jako plochu chemického zásahu, označené oddíly je možno najednou převzít do seznamu oddílů ošetřených chemickým zásahem zásahem
 •  ~101 automatizovaná úloha "Rozpis tabulí z inventury" (formulář Údržba) počítá kromě síjí a vyzvedávání i se školkováním

v 1.5.5  ze dne: 11.4.2006

 •  !83 odstraněna (?) chyba "invalid argument or procedure call" při zápisu věkového vzorce vyskytující se na některých systémech s Windows 98
 •  ~84 formát expedičních dokladů: pole pro hlavní texty na RLP (PL, LOP) rozšířena na výšku tak, aby nebyly ořezané patky písmen. Popisům některých údajů nastaveno průhledné pozadí (stejný důvod). Texty kódů LČR v rámečku o 1 bod výš
 •  ~85 na LOP se tiskne (stejně jako na PL) údaj Vystavil
 •  +87 při startu aplikace proběhne kontrola nastavení odkazů na problémové knihovny MSXML a ADODB
 •  !88 opraven odkaz na nesprávnou verzi knihovny MSXML (ve verzích 1.5.1 - 1.5.4) způsobující nefunkčnost sestavení Hlášení pověřené osobě a na systémech bez Office 2003 nefunkčnost celé aplikace
 •  !89 při otevření formuláře Evidence používání přípravků na ochranu rostlin se pro právě vybranou tabuli zobrazil pouze 1. záznam
 •  +90 formátování čísla uznané jednotky pro Veřejný registr rozšířeno o rozeznání "starého" čísla UJ psaného s pomlčkami místo lomítek (podle počátečních znaků)
 •  !91 oprava tabelárního pořadí vstupních polí ve formuláři List o původu (údaj Věk)
 •  !92 ze sestavy List o původu odstraněn zapomenutý údaj Druh obalu (!)
 •  ~93 věk vypočítávaný na LOP z věkového vzorce se pro půlroky zaokrouhluje nahoru (původně na sudá čísla)

v 1.5.4  ze dne: 5.4.2006

 •  !79 odkaz na zákon v záhlaví sestavy Průvodní list obsahoval rok "5004" místo správného "2004"
 •  !80 číslo jednotného registru dodavatele na Průvodním listu (a průvodních štítcích pro Průvodní list) doplněno o dovětek "-L"
 •  +81 nový údaj Číslo jednotného registru pro rostlinolékařské pasy - pro případ kdy není shodné s ČJR školkařské licence. Pokud údaj není uveden, použije se pro RLP běžné ČJR

v 1.5.3  ze dne: 3.4.2006

 •  +74 tlačítka pro kopírování ECUJ jako ECUJ původní a pro změnu pomlček v čísle ECUJ na lomítka (pro zápis "starých" ECUJ)
 •  ~77 údaj Vystavil tisknut na Průvodních listech

v 1.5.2  ze dne: 30.3.2006

 •  !73 tabulka odběratelů (adresář)nebyla zahrnuta do mazání a kopírování ve správě dat

v 1.5.1  ze dne: 30.3.2006

 •  !70 v LOP se pro dodavatele zamykají všechny údaje včetně adresy
 •  +71 adresář odběratelů(formulář, tlačítka pro práci s adresářem na formulářích expedičních dokladů, tlačítko ve formuláři údržba)
 •  +72 funkce kopírování adresy místa podnikání z běžné adresy (trvalého bydliště/sídla firmy)

v 1.4.9  ze dne: 28.3.2006

 •  !68 zavádějící chybové hlášení o nesouhlasu v počtech záznamů při převodu dat mezi databázemi

v 1.4.8  ze dne: 27.3.2006

 •  ~64 číslo evidenční karty je nyní pro oddíl povinný údaj
 •  !65 pro Vyzvedávání nebylo možno zadat hodnotu Výsadbyschopné = 0 (údaj se v takovém případě sám přepisoval na hodnotu Množství)
 •  !66 z formuláře číselníku Dřeviny odstraněny sloupce pro v databázi již neexistující údaje
 •  !67 oprava pořadí (při výběru klávesou TAB) polí kvality osiva ve formuláři Oddíly

v 1.4.7  ze dne: 20.3.2006

 •  ~60 do převodu dat mezi databázemi zahrnuto nastavení firemních údajů
 •  ~62 formát expedičních dokladů: text údaje "o aplikaci" v záhlaví menší, kurzivou a až pod odkazem na vyhlášku. Řádek zápatí o 2 body vyšší (jinak ořezané patky písmen)

v 1.4.6  ze dne: 14.3.2006

 •  !52 opravena chyba v des. místě při přepočtu hustoty síje (původně vypočítávána 10x menší hodnota)
 •  !54 údaj Datum narození ve firemních nastaveních nadále není povinný
 •  !55 hodnota #chyba ve vypočítaných hodnotách osiva ve formuláři Oddíly (chyba verze 1.4.4)
 •  ~56 tlačítka na formuláři oddíl (Karta, Seznam, Archivace) se pro nový oddíl zpřístupní ihned po uložení záznamu (ne až po změně záznamu)
 •  !57 nově vytvořené Hlášení přebíralo licenční údaje (obch. jméno, číslo jedn.reg.) chybně z nepoužívaných polí tabulky nastavení
 •  !58 v kalendáři formulářů Průvodní list a List o původu zobrazeny anglické názvy měsíců
 •  ~59 aktualizace záznamů v pomocné sadě agend evidenční karty: při otevření sady, při změně agendy, okamžitě nově přidaným tlačítkem (vždy v právě otevřené agendě)

v 1.4.5  ze dne: 13.3.2006

 •  !41 oprava chyby pro dotaz a sestavu Plochy kultur grafické evidence
 •  !43 odstraněna chyba "Zelená hora na dokladech" (přednastavované údaje o dodavateli na PL, LOP)
 •  !44 nezobrazené položky "Expedice" ve formuláři Hlášení pověřené osobě
 •  !45 chybějící zdroj záznamů pro expedici osiva na sestavě formuláře Oddíly
 •  !46 v údaji tabule na" sestavě evidenční karta zobrazena hodnota #chyba pro údaje Tabule
 •  !47 v sestavě formuláře Oddíly neodpovídající záhlaví pro upravená data seznamu síjí (bez odpisů)
 •  ~49 Hlášení pověřené osobě se (na přání) ztransformuje do náhledu přímo z aplikace
 •  ~50 uživatelem zadávaný název a místo uložení souboru Hlášení

v 1.4.4  ze dne: 5.3.2006

 •  ~38 přizpůsobování velikosti vnitřní tabulky velikosti okna ve formuláři Expedice nyní i pro Access2000
 •  ~39 údaje expedic z Listů o původu se promítají do přehledů expedic (souhrny za expedici osiva zatím pouze z Průvodních listů, Hlášení pověřené osobě zatím pouze pro Průvodní listy)

v 1.4.3  ze dne: 2.3.2006

 •  !16 chybný součet v agendě expedice (evidenčních karty)
 •  +18 označování tabulí písmeny(původně pouze číslice), text max 2 znaky. V případě školky nedělené na tabule se uvádí řetězec nulové délky ("") (výchozí hodnota všech údajů Tabule)
 •  +19 zkratky dřevin do výběrových seznamů oddílů
 •  ~21 v sestavě Evidenční karta vypuštěny odpisy osiva u síjí
 •  !23 u Inventur se pro Výsadbyschopné zadaná hodnota 0 sama přepisovala na hodnotu Množství
 •  ~24 řešen problém neukládaných nastavení okrajů stránek: je třeba změnit Nástroje/Možnosti/Obecné - okraje (každé PC!)
 •  +26 věta "Upozornění: Reprodukční materiál je obchodovatelný pouze na území České republiky" pro RM z roku 2003 na expedičních dokladech
 •  +27 údaj Rok zrání ve formuláři Oddíly nyní mimo semenný materiál i pro sadební materiál a části rostlin
 •  +29 nové údaje pro oddíl: Klíčivost v 1 kg, Semenářská oblast
 •  ~30 tlačítkem Evidenční karty na Hlavním panelu se otevírá formulář Evidenční karta, nikoliv formulář Seznam oddílů
 •  !31 oprava zápisu hodnot 0 do xml (Hlášení) (zapisováno nesprávně "")
 •  !32 v sestavě Plochy se jako součet ploch obsazených zobrazuje součet za plochy volné
 •  ~33 v sestavě Plochy se v celkovém počtu síjí, inventur a vyzvedávání nezobrazují hodnoty 0
 •  !34 problém chyby při použití tlačítka Storno při vystavování Průvodního listu v Access2003 (Access spadne nebo chybové hlášení "V aplikaci se vyskytla chyba a bude ji nutno uzavřít...").
 •  !35 chybové hlášení "Chyba při zamykání ..." při vystavování Průvodního listu zvenčí
 •  !36 nezobrazené seznamy inventur a síjí v sestavě Plochy pro grafickou evidenci a v odpovídajícím souhrnném dotazu pro plochy označené ""

v 1.4.2  ze dne: 21.2.2006

 •  ~12 nastaveno řazení položek dotazu Plochy pro grafickou evidenci: inventury (inventury, přeleželé), síje

v 1.4.1  ze dne: 5.2.2006

 •  ~3 způsob načtení síjí jako rozpěstovaného materiálu do hlášení: místo výběru podle kalendářního data výběr podle (nepřítomnosti) údaje "V inventuře semenáčků"
 •  +5 bližší popis místa výskytu chyby do chybového záznamu při vytváření Hlášení (Ecuj)
 •  ~6 kontrola formátu Ecuj při vytváření Hlášení
 •  !8 oprava: údaj klicivost_kg je při sestavování hlášení kontrolován jako typ celé číslo (nikoliv typ procento)
 •  ~9 dialog pro výběr souborů nyní prostřednictvím WinAPIkvůli kompatibilitě s Access2000
 •  +10 vyplňování údajů Věk a Semenářská oblast na Listech o původu